XXV Warsztaty Nadzoru Budowlanego

24.11.2023

W Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu 21–22 września 2023 r. odbyły się 25. Warsztaty Nadzoru Budowlanego poprzedzone (19–20 września) I Konferencją Naukową pod nazwą Rewitalizacja terenów powojskowych – Turystyka militarna.

 

Głównym organizatorem wydarzeń były Zachodniopomorska OIIB z siedzibą w Szczecinie oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu. Konferencja naukowa została objęta patronatem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a nad warsztatami patronat objęły Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz „Przegląd Budowlany” PZITB w Warszawie. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS, a komitetowi naukowemu warsztatów przewodniczyła dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT w Szczecinie.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja wyjazdowa na tereny Wału Pomorskiego, gdzie uczestnicy mogli zwiedzić obiekty powojskowe, takie jak: Poradziecka Baza Wojsk Rakietowych w Brzeźnicy Kolonii, opuszczone miasto widmo w Kłominie, Trakt Jeniecki Gross Born (oflag i stalag), obiekty militarne nad Zalewem Nadarzyckim i rzeką Piława. W miejscowości Borne Sulinowo zapoznano się z rewitalizacją obiektów i terenów powojskowych zagospodarowywanych przez miejscową gminę. W miejscowości Szwecja wysłuchano, z udziałem mieszkańców oraz młodzieży szkolnej, wykładów ppłk. Mariana Bobelaka „Przełamanie Wału Pomorskiego” oraz Justyny Kopińskiej „Znaczenie historyczne rejonu Szwecji i Zdbic”, a w miejscowości Nadarzyce – wykładu mgr. Wojciecha Lorka, adiunkta Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu, „Bitwa o Nadarzyce w ujęciu taktycznym”. Sesja wyjazdowa zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Militarnego w Szwecji.

 

Mariusz Dobrzeniecki, Józef Jasiczak, Zbigniew Augustyniak (fot. Mateusz Olszewski)

 

Następnego dnia odbyło się uroczyste otwarcie konferencji naukowej z udziałem rektorów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. W imieniu organizatorów i współorganizatorów wydarzenia wystąpili: Jan Bobkiewicz, przewodniczący OR ZOIIB w Szczecinie, Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki, Zdzisław Ryder, dyrektor COS-OPO Wałcz.
Podczas pierwszej sesji „Rewitalizacja terenów powojskowych” wysłuchano wystąpień: dr. inż. Włodzimierza Łęckiego „Śladami walk o Wał Pomorski”, mgr Anny Oryszak „Turystyka militarna w województwie zachodniopomorskim (najciekawsze obiekty i atrakcje)”, mgr Justyny Kopińskiej i Natalii Borek „Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 jako turystyczna marka regionalna”, dr. Janusza Rymaniaka „Mezo a mikroprzestrzeń. Rewitalizacje militarne i kapitał patriotyczny jako narzędzie zarządzania lokalnego”. Tę sesję zakończyło wystąpienie dr. Okechukwu Nwafora, gościa konferencji „Nigeria. Dlaczego warto tam być i dlaczego nas tam nie ma?”. Prelegent omówił aktualne problemy Nigerii, której gospodarka jest największą na kontynencie afrykańskim i oczekuje na pobudzenie wzrostu w obszarach infrastruktury oraz edukacji. Przedstawił ogólne problemy architektury i budownictwa oraz wyzwania związane z rewitalizacją terenów, na których znajdują się slumsy. Problem stanowią również walące się budynki.
Podczas drugiej sesji „Samorząd lokalny a rozwój turystyki” odbyła się debata. Wzięli w niej udział: dr Bogdan Wankiewicz, prof. ANS, dr hab. Dariusz Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS, mgr Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz, mgr Paweł Łakomy. Podczas debaty i dyskusji z udziałem uczestników scharakteryzowano potencjał turystyczny powiatu wałeckiego oraz wskazano na atrakcyjność Wału Pomorskiego. Określono walory naturalne i kulturowe. Podkreślono dysproporcje pomiędzy wysoką atrakcyjnością turystyczną Wału Pomorskiego a słabo rozwiniętą bazą. Stwierdzono, że potencjał turystyczny jest zjawiskiem złożonym, zależnym m.in. od stanu środowiska, a także dostępności komunikacyjnej.
W trzeciej sesji wystąpił mgr Mikołaj Łuczniewski, absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, który przedstawił przebieg walk na Wale Pomorskim z udziałem 3. Dywizji Piechoty.
Następnie mgr inż. Zbigniew Augustyniak wskazał na wiele niespójności dat z przebiegu walk na Wale Pomorskim z udziałem 3. Pułku Artylerii Lekkiej 3 DP w lutym 1945 r. Z kolei prof. dr hab. Jerzy Olszewski wygłosił referat „Umocnienia militarne na terenie Polski z okresu II wojny światowej”. Bardzo interesujące było wystąpienie dr. inż. Mariana Kryłowicza, prof. WSKiZ, na temat organizacji sił zbrojnych Rosji w stosunku do Ukrainy, na przykładzie Wału Pomorskiego z II wojny światowej.
Wygłoszone referaty po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii AWFiS w Gdańsku.
W godzinach popołudniowych w ramach XXV Warsztatów Nadzoru Budowlanego w Wałczu odbyła się sesja „XXV lat funkcjonowania nadzoru budowlanego: GUNB, WINB, PINB”.
Ożywiona dyskusja dotyczyła aktualnych i historycznych zadań administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w realizacji procesu budowlanego w ostatnim, 25-letnim okresie. Omawiano: stosowanie przepisów prawa budowlanego i kodeksu administracyjnego, zagadnienia związane z oceną stanu technicznego budynków i budowli oraz zasady kształtowania przestrzeni publicznej i prowadzenia inwestycji zabytkowych oraz na obszarach zabytkowych.
Równolegle toczyły się obrady przedstawicieli PIIB, podczas których Jan Bobkiewicz omówił problemy zmian w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przybliżył bieżącą działalność Zachodniopomorskiej OIIB. Natomiast Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, oraz Maria Kaszyńska, przewodnicząca ZG PZITB, zwrócili uwagę na zasady współpracy PIIB ze stowarzyszeniami, w tym z PZITB.
Następny dzień rozpoczęto od uroczystego otwarcia klasopracowni komputerowej (15 stanowisk z pełnym edukacyjnym oprogramowaniem procesów budowlanych) w szkole Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, która kształci również w zawodach budowlanych. Klasopracownia powstała z inicjatywy Biura Terenowego ZOIIB w Wałczu, przy wsparciu miejscowych przedsiębiorców.
Uroczyste otwarcie warsztatów nastąpiło w COS OPO Bukowina w Wałczu. Podczas tego wydarzenia prezes KR PIIB oraz przewodniczący OR ZOIIB wręczyli odznaczenia. Złotą Odznakę Honorową PIIB przyznano Zbigniewowi Augustyniakowi. Medale ZOIIB za zasługi otrzymali: Andrzej Ksepko, Michał Piotr Małaszko oraz Janusz Korpalski. Zasłużeni uczestnicy konferencji i warsztatów otrzymali osobiste wyróżnienia z okazji 25-lecia organizacji warsztatów Wałcz 2023. Następnie wysłuchano wystąpień: dyrektora COS OPO Bukowina w Wałczu, starosty wałeckiego oraz przewodniczącego ZOIIB.
I sesję „Aktualne problemy funkcjonowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, a wystąpił w niej mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB. Poruszył problemy związane ze zmianami przepisów prawa budowlanego oraz ich stanowieniem, omówił bieżące zadania PIIB, a także przedstawił zasady współpracy pomiędzy PIIB a okręgowymi izbami.
II sesję poprowadziła dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT, dziekan Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Uczestnicy warsztatów wysłuchali referatów: „Problemy odpadów budowlanych” Anny Głowackiej, „Instalacja ogrzewania i chłodzenia dla Kompleksu Usługowego Posejdon w Szczecinie” Doroty Leciej-Pirczewskiej, „Innowacyjne technologie budowlane i infrastrukturalne w obszarach peryferyjnych autonomicznych wiosek podmiejskich” Romana Pilcha i Adama Kleczewskiego, „Prawne zagadnienia dotyczące ochrony zabytków na tle obecnych warunków i możliwości technologicznych” Tomasza Wolendera, WKZ Szczecin.
W dyskusji stwierdzono, że wiele odpadów budowlanych zawiera niebezpieczne substancje, a ich niewłaściwe zagospodarowanie ma katastrofalne skutki środowiskowe. Natomiast odpady budowlane nie są odpadami komunalnymi. Odpady poremontowe i budowlane mogą zawierać cenne surowce nadające się do recyklingu lub odzysku, dlatego należy prowadzić właściwą gospodarkę na budowie.
W III sesji wysłuchano następujących wystąpień: „Problemy społeczne w przygotowaniu modernizacji dróg powiatowych” Bogdana Wankiewicza, „Remont i modernizacja balkonów i loggii w budynkach z wielkiej płyty” Marcina Kanoniczaka, „Modelowanie obiektów budowlanych w AutoCAD 3D i wykorzystanie programów Advance Design oraz IDEA StatiCa do obliczeń wytrzymałościowych w metodologii BIM” Daniela Przybylskiego, „Problemy w użytkowaniu obiektów małej architektury” Zbigniewa Augustyniaka, „Konstrukcje szachulcowe – kunszt drewnianej architektury” Włodzimierza Łęckiego. Każdy z tych referatów był przedyskutowany i zostanie zgłoszony do opublikowania w „Przeglądzie Budowlanym” PZITB.
W ramach warsztatów odbyły się 4 sesje techniczne, podczas których zostało zaprezentowanych 10 referatów tematycznych oraz przedyskutowano problemy funkcjonowania izby inżynierów budownictwa. Prelegenci podkreślali znaczenie rozwoju współpracy między okręgowymi izbami inżynierów budownictwa a lokalnymi stowarzyszeniami. Zwrócono uwagę na konieczność współdziałania inżynierów budownictwa w zakresie prac naukowo-technicznych. Poruszono wiele problemów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania obiektów militarnych, związanych z ich utrzymaniem i modernizacją. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów oraz dziennikarze TV ASTA, którym udzielano wywiadów.
W wydarzeniu wzięło udział 82 uczestników, w sesji wyjazdowej – 32 uczniów, w konferencji naukowej – 12 uczniów i w warsztatach – 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Od 25 lat misją organizatorów spotkania jest budowanie relacji wśród osób z branży budowlanej oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego poprzez wartościowe, merytoryczne szkolenia.

 

Zbigniew Augustyniak

 

Przeczytaj też:

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

V Konferencja naukowo-techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych”

26. Konferencja Naukowo-Techniczna „Waloryzacja – możliwości, problemy, przykłady”

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in