Walka z patodeweloperką. Co zmieni się w przepisach po 1 sierpnia 2024 r.?

22.02.2024

1sierpnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy, które mają na celu walkę z patodeweloperką. Tym samym ulegną zmianie zasady budowy budynków wielorodzinnych.

 

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] (dalej: rozporządzenie).

Cel przeprowadzonych zmian to walka z patodeweloperką

Projektodawca wskazuje na konieczność ograniczenia praktyk związanych z patodeweloperką, tj. działań, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku oraz wymagań zawartych w przepisach.

Zmiany mają rozpocząć proces porządkowania zasad realizacji budynków wielorodzinnych z myślą o komforcie mieszkańców, ale również z uwzględnieniem interesów inwestorów.

Poniżej znajdziemy najważniejsze zmiany w rozporządzeniu. Przytoczone przepisy należy stosować, uwzględniając przepisy odrębne oraz inne przepisy rozporządzenia, do których dany jego artykuł może odsyłać.

Przykład:

§ 12 ust. 3 rozporządzenia w nowym brzmieniu dopuszcza pod pewnymi warunkami sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej. Można jednak tego dokonać, jak czytamy w tym przepisie, „uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, § 19, § 23, § 36, 40, § 60 i § 271–273”.

Dlatego też w celu ułatwienia identyfikacji zmian oraz wyjątków od ogólnych zasad wprowadzono numery odpowiednich paragrafów przy każdej omawianej zmianie.

 

>>> Budowa budynku gospodarczego po aktualizacji Prawa budowlanego

>>> Zakres i forma projektu budowlanego – zmiana rozporządzenia

 

walka z patodeweloperką

Fot. © Martyn – stock.adobe.com

Zmiany dotyczące odległości

Luźniejsza zabudowa – § 12 ust. 1, 2 i 6

Przepisy zmieniają odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych (dalej: bud>4) od granicy działki budowlanej. Odległość taka będzie wynosić min. 5 m bez względu na to, czy w ścianie będą okna lub drzwi, czy też ich nie będzie.

Budynek, który jest zwrócony ścianą bez okien lub drzwi w stronę granicy działki budowlanej, można jednak sytuować w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: m.p.z.p.) przewiduje taką możliwość.

W odniesieniu do bud>4 odległość balkonów od granicy działki budowlanej musi wynieść co najmniej 3 m zamiast obecnej wartości 1,5 m, która nadal dotyczy pozostałych budynków.

 

Przyleganie budynku – § 12 ust. 3

W ramach zmian doprecyzowano, że istnieje zasadniczo możliwość sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli:

  • będzie on przylegał – co najważniejsze – całą długością swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz
  • jego wysokość będzie zgodna z p.z.p. obowiązującym na danym terenie lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zmiana rozwiewa wątpliwości interpretacyjne. Otóż w omawianej sytuacji nowy budynek nie będzie mógł mieć dłuższej ściany przylegającej niż budynek już istniejący.

 

Walka z patodeweloperką. W dalszej części artykułu:

Zmiany dotyczące odległości

Plac publicznie dostępny – § 12 ust. 10 i § 3 pkt 27

Budynek inwentarski lub gospodarczy – § 12 ust. 8

Budynek produkcyjny lub magazynowy – § 12 ust. 11

Stanowiska postojowe – § 20

Tereny biologicznie czynne – § 39

Place zabaw i miejsca rekreacyjne dla niepełnosprawnych – § 40

Lokale użytkowe – § 56A

Pomieszczenia do karmienia i przewijania – § 76 i § 85A

Balkony, loggie, rowerownie i wózkownie – § 95A oraz § 98A

Pozostałe zmiany – § 326 i załącznik

Zastosowanie przepisów dotychczasowych

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 2/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 3, 12, 20, 39, 40, 56a, 76, 85a, 95a, 98a, 326, załącznik nr 1 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm., w tym z uwzględnieniem Dz.U. z 2023 r. poz. 2442).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

 

 

Maciej Lipka
specjalista w zakresie Prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in