Zakres i forma projektu budowlanego – zmiana rozporządzenia

10.01.2024

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

 

7.11.2023 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2405).

 

Zakres i forma projektu budowlanego

Fot. pixabay – 652234

 

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) dotyczą:

  • części opisowej projektu zagospodarowania działki lub terenu – doprecyzowano, że do powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych (oprócz tarasów naziemnych i podpartych słupami, gzymsów i balkonów) nie wlicza się także loggii;
  • części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego – dodano przepis, zgodnie z którym powierzchnię całkowitą budynku należy pomniejszyć o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii;
  • części opisowej projektu technicznego – nałożono wymóg sporządzenia analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). Analiza będzie konieczna w przypadku sporządzania projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Projektant – jego szczególna rola i odpowiedzialność zawodowa w procesie budowlanym

>>> Dokumentacja budowlana jako przedmiot ochrony prawa autorskiego

>>> Odpowiedzialność projektanta za wady projektu budowlanego

>>> Zmiana projektanta w toku procesu budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in