Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Definicje

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów (Poczta Polska).

Formularz Zamówienia – formularz za pomocą, którego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

Gość – Klient dokonujący Zamówienia bez wcześniejszej rejestracji.

Hasło oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym.

Klauzule zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu internetowego, których Użytkownik udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „Gość”.
Klient – osoba fizyczna jak i osoba prawna składająca Zamówienie w Sklepie internetowym,
Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konto Użytkownika – panel zawierający dane zarejestrowanych Klientów, służący do realizacji składanych Zamówień, a także zawierający historię zamówień i dane adresowe Klienta.
Koszyk zakupów – element oprogramowania Sklepu internetowego, dzięki któremu Klient sklepu ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć dane z koszyka na Zamówienie.
Logowanie – wielokrotna czynność polegająca na aktywnym wejściu do Konta Użytkownika w celu dalszego dokonywania zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Użytkownika w Sklepie udostępnionym przez administratora Sklepu.

Sklep internetowy – e-commerce (e-sklep) prowadzony przez Sprzedawcę znajdujący się  na stronie internetowej www.inzynierbudownictwa.pl/sklep

Sprzedawca – spółka pod firmą Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 48/199, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192270.

Towar – produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.
Użytkownik – kupujący Klient dokonujący Zamówienia po wcześniejszej rejestracji.

Zamówienie – oświadczenie woli kupującego Klienta zawarte w Formularzu Zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość dostępnych w e-sklepie, określające: rodzaj i ilość Towarów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane kupującego Klienta.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem inzynierbudownictwa.pl/sklep prowadzony jest przez firmę Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 48/199, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192270, NIP: 5252290483, REGON: 01567227400000, kapitał zakładowy: 150 000,00 zł.
 3. Sklep internetowy oferuje do sprzedaży czasopisma i publikacje specjalne w wersji papierowej i e-wydania.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych kupujących Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, konieczne jest posiadanie przez kupującego Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3  Rejestracja

 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, kupujący Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Zakupu można dokonać również jako Gość. W obu przypadkach należy prawidłowo wypełnić Formularz Zamówienia, zamieszczony na stronie Sklepu.
 4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta za pośrednictwem odpowiednich klauzul, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać również przesłane na adres Sprzedawcy prenumerata@wpiib.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 9. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie internetowym i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty.
 10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się e-mailowo ze Sprzedawcą. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze Sprzedawcą.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w sytuacji gdy:
 • Klient przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich lub zasady współżycia społecznego,
 • Klient w sposób powtarzający się (co najmniej dwukrotnie) narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 • Klient w sposób powtarzający się (co najmniej dwukrotnie) składa zamówienia, a następnie z nich rezygnuje, a rezygnacja nie jest związana z niemożnością realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 1. O zamiarze usunięcia konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2. W przypadku usunięcia konta Klienta niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedawcę. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, a zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, cała uiszczona przez Klienta kwota podlega zwrotowi.

§ 4 Zamówienia

 

 1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
 • Przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła.
 • Z wykorzystaniem formuły „Gość” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i, jeżeli wyrazi na to chęć, odpowiednich Klauzuli,
  1. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem Google Play, Scriptoo lub Apple Store zaleca się zapoznanie z warunkami ich działania.
  2. Informacja o głównych cechach produktów i cenie wyświetla się w Sklepie internetowym przy zdjęciu lub w opisie produktu.
  3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  4. W celu złożenia Zamówienia Klient:
 • wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka,
 • wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym;
 • wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie internetowym;
 • weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, danych Klienta oraz cenę za Produkt, cenę za koszty wysyłki i formę płatności;
 • potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu Sklepu, Polityki Prywatności, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
 • zaznacza opcję „Kupuję i płacę”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
  1. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „Gość”), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
  2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  3. Kupujący może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo zaproponuje Kupującemu anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupujacego, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
  6. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (e-mail, a także poprzez Konto Użytkownika lub telefonicznie).
  7. Kupujący Klient, który jako formę płatności wybrał płatność (przelew bankowy) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu trzech (3) dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

§ 5 Płatności

 

 1. Ceny w Sklepie internetowym zamieszczone przy danym Towarze wraz z kosztem wysyłki stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od ilości i miejsca wysyłki, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • tradycyjny przelew bankowy;
 • płatność PayU.
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do trzech (3) dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 6 Dostawa

 

 1. Dostawa Towarów w formie papierowej realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach UE.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Termin dostawy Towaru w formie papierowej będzie realizowany zgodnie z harmonogramem wydań publikacji, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych.
 4. Zamówione Towary w formie papierowej są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Dostawa Towarów w formie elektronicznej następuje poprzez dostarczenie na adres e-mail dostępów do platformy zawierającej e-wydania publikacji.
 6. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 7 Rękojmia

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgłoszenia wad produktów należy dokonywać na piśmie na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca dołoży starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.
 6. Sprzedawca może nie zgodzić się z wyborem roszczenia Klienta i ma prawo odmówić spełnienia żądania, jeżeli wybór kupującego Klienta jest niemożliwy do wykonania (np. brak w magazynie) lub wymaga nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.
 7. Kupujący Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w razie zwrotu produktu lub  wymiany produktu na wolny od wad, jest obowiązany dostarczyć Towar do wskazanego w zamówieniu miejsca odbioru. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Klienta wadliwy Towar.
 8. Klient nie może żądać odstąpienia od umowy, gdy wada jest nieistotna i nie przeszkadza w użytkowaniu rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
 9. Jeśli jest to pierwsze żądanie Klienta złożone w ramach pierwszej reklamacji wadliwego Towaru, to zamiast zwrotu pieniędzy sprzedawca może zaproponować wymianę – niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Jeżeli kupujący Klient zażądał wymiany lub usunięcia wad, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Kupującemu – Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z §4 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust.2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które mają być dostarczane osobno lub w częściach, termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie ostatniego Towaru.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta-Konsumenta pisemnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przesłania go pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail prenumerata@wpiib.pl
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy przez Klienta-Konsumenta, wystarczy wysłanie oświadczenia informującego o decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży przed jego upływem.
 5. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest przyjęte z chwilą jego doręczenia Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta-Konsumenta rozpatrzy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta-Konsumenta wynikających z wybranego przez Klienta-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient-Konsument chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi opłatami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w §9 ust.6 Regulaminu do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar zwracany przez Kupującego-Konsumenta powinien zostać odesłany lub przekazany na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed jego upływem.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrotu urządzenia w stanie niezmienionym
  11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przy jednoczesnym zwrocie urządzenia w stanie zmienionym w stosunku do stanu z chwili jego nabycia (uszkodzonym, nadmiernie zużytym) Sprzedawca potrąci z kwoty wpłaconej przez Klienta kwotę odpowiadającą kosztowi przywrócenia urządzenia do stanu pierwotnego.
 11. Mając na uwadze, że Towary występują w postaci cyfrowej, nie zapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży takiego Towaru nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą udostępnienie Produktu nastąpiło przed upływem okresu odstąpienia od Umowy wskazanego w ust.1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 12. Zgoda, o której mowa w ust. 12, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia.

§ 9 Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, mających wpływ na korzystanie ze Sklepu internetowego.
  2. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całej strony internetowej, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronie internetowej przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.

§ 10 Spory

 

1.Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w trybie negocjacji ugodowych stron. W przypadku braku możliwości ugodowego zakończenia sporu będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

 1. Klient jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia jako Gość.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu. Dane Użytkowników są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 7. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 3 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: dane_osobowe@wpiib.pl albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.
 10. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
 11. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

Inne postanowienia

 1. Sprzedawca ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie sklepu internetowego, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in