Fire safety instructions

04.06.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– Is the fire safety manual a universal document?
– No, it relates to fire protection rules in a specific facility, and taking into account the local conditions. A universal document is the general fire instruction, which can be purchased from an OHS store. It is in the form of an information board and covers general aspects of fire protection.
– What does a fire safety manual look like?
– This is a fairly comprehensive document that consists of a descriptive section, a graphic section, and appendices. The descriptive part includes the characteristics of the facility, fire protection conditions, tasks and duties of employees, a list of prohibited activities, as well as information about fire installations and fire extinguishers. The graphic part includes general layouts of the facility, layouts of individual floors, division into fire zones, fire lanes, as well as the location of hydrants and other water sources, fire-fighting equipment, gas main valves, main power switch, etc. Appendices include, among other things, a list of employees familiarized with the manual. Detailed guidelines on what such a document should look like can be found in the ordinance of the Minister of Internal Affairs and Administration on fire protection of buildings, other construction facilities, and sites.
– Is a fire safety manual required for every facility?
– It should be drawn up for public facilities, group lodging, and storage buildings. Exceptions are facilities whose volume does not exceed certain limits or where there is no explosion hazard.
– Are special authorizations required to draw up such a manual?
– It can be drawn up by a fire technician/engineer or a person with secondary education who has completed training for fire inspectors and specialists.
– Should the manual be updated?
– Yes, at least once every two years, and after changes in the use of the facility or in technological processes.
– Who needs to familiarize themselves with the manual?
– Every employee, and in some cases people entering the facility. Owners, managers, and users of facilities are responsible for providing and implementing the manual. The manual should be kept in a place that is easily accessible and visible to rescue teams, preferably near the main entrance to the building.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

– Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument uniwersalny?

– Nie, dotyczy ona zasad ochrony ppoż. w konkretnym obiekcie i uwzględnia uwarunkowania lokalne. Dokumentem uniwersalnym jest instrukcja przeciwpożarowa ogólna, którą można nabyć w sklepie z artykułami bhp. Ma formę planszy informacyjnej i obejmuje ogólne aspekty ochrony przeciwpożarowej.

– Jak wygląda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

– To dość obszerny dokument, który składa się z części opisowej, graficznej i załączników. Część opisowa zawiera charakterystykę obiektu, warunki ochrony ppoż., zadania i obowiązki pracowników, wykaz zabronionych czynności, a także informacje o instalacjach ppoż. i gaśnicach. Część graficzna obejmuje plany sytuacyjne obiektu oraz poszczególnych kondygnacji, podział na strefy pożarowe, drogi pożarowe, a także miejsca usytuowania hydrantów i innych źródeł wody, urządzeń przeciwpożarowych, zaworów głównych instalacji gazowej, głównego wyłącznika prądu itp. Wśród załączników można znaleźć m.in. wykaz pracowników zapoznanych z instrukcją. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak powinien wyglądać taki dokument, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

– Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla każdego obiektu?

– Należy sporządzić ją dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz magazynowych. Wyjątek stanowią obiekty, których kubatura nie przekracza określonych limitów lub w których nie występuje zagrożenie wybuchem.

– Czy są wymagane specjalne uprawnienia do opracowania takiej instrukcji?

– Może ją opracować technik/inżynier pożarnictwa lub osoba ze średnim wykształceniem, która ukończyła szkolenie inspektorów i specjalistów w zakresie ochrony ppoż.

– Czy instrukcję należy aktualizować?

– Tak, co najmniej raz na dwa lata oraz w wyniku zmian w sposobie użytkowania obiektu lub w procesach technologicznych.

– Kto musi zapoznać się z instrukcją?

Każdy pracownik, a w niektórych przypadkach również osoby wchodzące do budynku. Za zapewnienie oraz wdrożenie instrukcji odpowiedzialni są właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów. Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla ekip ratowniczych, najlepiej w pobliżu głównego wejścia do budynku.

 

Słowniczek/Vocabulary

fire safety instruction/manual – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

fire protection rules – przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

general fire instruction – ogólna instrukcja przeciwpożarowa

OHS (occupational health and safety) – bhp

Information board – tablica informacyjna

appendix (plural appendices) – załącznik (l.m. załączniki)

fire extinguisher – gaśnica

layout (of the facility) – plan (obiektu)

fire lane – droga pożarowa

fire-fighting equipment – sprzęt przeciwpożarowy

(gas) main valve – główny zawór (instalacji gazowej)

main power switch – główny wyłącznik zasilania

public facility – obiekt użyteczności publicznej

group lodging – budynki zamieszkania zbiorowego

explosion hazard – zagrożenie wybuchem

rescue team – ekipa ratunkowa

main entrance – główne wejście

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Is it a universal document? – Czy to uniwersalny dokument?

It takes into account the local conditions. – Uwzględnia warunki lokalne.

The instruction can be purchased from an OHS store. – Instrukcję można zakupić w sklepie bhp.

It consists of a descriptive section, a graphic section, and appendices. – Składa się z części opisowej, części graficznej oraz załączników.

Is it required for every facility? – Czy jest wymagany dla każdego obiektu?

Exceptions are… – Wyjątkiem są…

Are special authorizations required to (draw up such a manual)? – Czy wymagane są specjalne uprawnienia, aby (sporządzić taką instrukcję)?

It can be drawn up by (a fire engineer). – Może być sporządzony przez (inżyniera pożarnictwa).

Should it be updated? – Czy powinien być aktualizowany?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in