Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB

24.11.2023

Planowe posiedzenie organu PIIB odbyło się 31 października 2023 r. w Warszawie. Hybrydowe obrady prezydium poprowadził prezes Krajowej Rady PIIB.

 

Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał uczestniczących w posiedzeniu gości: Krzysztofa Latoszka, przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Mariana Zdunka, przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Dariusz Walaska, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynatora, a także Jacka Szera, pełnomocnika PIIB ds. szkolnictwa wyższego. Po zatwierdzeniu porządku obrad przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB, przedstawiony przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza Krajowej Rady PIIB.

 

Fot. archiwum PIIB

 

Członkowie prezydium wysłuchali informacji o zebraniach szkoleniowych organów PIIB, które odbyły się w 2023 r. Dariusz Walasek omówił wspólne działania KROZ i KSD PIIB – były to dwa szkolenia: przeprowadzone w okresie wiosennym oraz jesienią br. (11–13 października w Hotelu Novotel City West w Krakowie). Tematyka jesiennego spotkania dotyczyła bezpośrednio spraw, które wpływają do PIIB. Dyskutowano na temat kwalifikacji trybów odpowiedzialności oraz anonimizacji dokumentów. Została również przedstawiona opinia prawna dotycząca mandatów. Omówiono także przykłady wniosków o ukaranie. Uczestnicy mieli możliwość zadania pytań mecenas Jolancie Szewczyk pracującej na rzecz KROZ PIIB oraz mecenasowi Krzysztofowi Zającowi, który współpracuje z KSD PIIB. Następnie Krzysztof Latoszek przekazał zebranym informacje dotyczące szkolenia zorganizowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB 7–9 września. Stacjonarnie uczestniczyło w nim 106 osób, pozostali brali udział online z możliwością zadawania pytań (chęć uczestnictwa zgłosiło 165 osób). Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia, o które wnioskowały wcześniej okręgowe komisje kwalifikacyjne, a także zestawy pytań przygotowane do egzaminów na uprawnienia budowlane i kwestie dotyczące nadawania tytułu rzeczoznawcy. Jak zaznaczył przewodniczący KKK PIIB, w tym roku wpłynęło już 87 wniosków tego typu i liczba ta zapewne jeszcze się powiększy. Decyzją KKK PIIB sesje egzaminacyjne odbywające się w okręgowych izbach nadal będą nagrywane, co znacznie ułatwia procedurę odwoławczą. Zgodnie z harmonogramem kolejna sesja egzaminacyjna zorganizowana została 17 listopada br. W tej sesji 2584 osoby złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, 2471 kandydatów otrzymało pozytywną kwalifikację. Ostatecznie okręgowe komisje kwalifikacyjne dopuściły do egzaminu testowego 3420 osób (różnica wynika z tego, że przystępowały do niego również osoby  zakwalifikowane do wcześniejszych sesji).
Na zakończenie tego punktu obrad prezes Krajowej Rady PIIB podsumował naradę szkoleniową komisji rewizyjnych, która miała miejsce 1–3 października w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięło udział 96 osób. Sesje szkoleniowe obejmowały zagadnienia prawne i organizacyjne oraz finansowo-ekonomiczne. Wygłoszone wykłady dotyczyły m.in. uzasadnienia obowiązkowego członkostwa w samorządzie inżynierów budownictwa, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także praw, obowiązków i odpowiedzialności członków organów kontrolnych.
Aktualne informacje dotyczące realizacji budżetu PIIB za 9 miesięcy 2023 r. przedstawiła Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB. Zaznaczyła, że działania finansowe przebiegają zgodnie z założonym planem rocznym.
W dalszej części spotkania sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawił nowy schemat dotyczący przygotowania rocznego sprawozdania KR PIIB oraz powołanych przez nią komisji i zespołów. Zostanie on również udostępniony organom izby.
Podczas posiedzenia zebrani omówili zagadnienia ujęte w apelu PIIB o utworzenie ministerstwa budownictwa oraz tematy, które powinny być poruszone w trakcie konferencji organizowanej przez PIIB w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

 

Joanna Karwat

 

Czytaj także:

Dzień Budowlanych w Małopolskiej OIIB

Wojewódzkie Święto Budowlanych Łódzkiej OIIB

Inżynierowie świętowali

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in