Roof Windows

08.05.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– I am planning to renovate my house to use the attic as usable space. Is it better to apply dormers or roof windows?
– I would advise roof windows, which work well in both new constructions and renovations of existing attics. They provide approx. 50% more light than dormers, improving the functionality of attic rooms.
– What to consider when choosing roof windows?
– When preparing rooms for residential use in the attic, it is necessary to provide adequate ventilation and lighting. When choosing a roof window, we are most often guided by such aspects as aesthetics, finances, type of glass, opening system, thermal insulation properties, functionality, and workmanship. The heat transfer coefficient value should be up to 1.1 W/(m²·K) for the entire window.
– What is the difference between a roof window and a facade window?
– Both consist of a window frame, sash with glass, and hardware. Roof windows differ from facade windows primarily in their flashing, which drains rainwater. The outer part of the window frame is additionally protected by shielding made of aluminum, copper or zinc-titanium sheet.
– What is the technical aspect of installation?
– The windows can be installed on different types of roofs without changing the slope structure. All you need to do is choose the right type of windows and the method of installation, such as on trimmers, rafters, or battens.
– What are the types of roof windows?
– We distinguish between tilt, turn, tilt-and-turn, tilt-and-slide, and elbow windows. They can be used in buildings with any roof truss structure and any type of roofing. Windows can also be divided by the way they open: top, bottom, top-hung, and electrically operated. The choice of a particular type of roof window is most often determined by the installation height, which, in turn, depends on the height of the knee wall.
– How to choose the size and placement of windows?
– The glazing area of roof windows should be min. 10% of the area, and the choice of their size depends, among other things, on the angle of the roof. The smaller it is, the longer the window should be. For good illumination, it is recommended to install several smaller windows side by side.
– Do I need a building permit to install roof windows?
– If it is necessary to interfere with the approved design, such as adding roof windows or changing their location or size, then a construction notification must be filed.

Okna dachowe

– Planuję remont domu, aby wykorzystać poddasze jako przestrzeń użytkową. Czy lepiej zdecydować się na wykonanie lukarn czy okien dachowych?

– Doradzałbym okna dachowe, które sprawdzają się zarówno w nowo powstających budynkach, jak i przy remoncie istniejących Dostarczają one ok. 50% więcej światła niż lukarny, co poprawia funkcjonalność pomieszczeń na poddaszu.

– Co brać pod uwagę przy wyborze okien dachowych?

– Przygotowując pomieszczenia do użytku mieszkalnego na poddaszu, należy zapewnić odpowiednią wentylację i oświetlenie. Wybierając okno dachowe, najczęściej kierujemy się takimi aspektami jak: walory estetyczne, finanse, rodzaj szkła, sposób otwierania, właściwości termoizolacyjne, funkcjonalność i jakość wykonania. Wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić do 1,1 W/(m²·K) dla całego okna.

– Czym różni się okno dachowe od fasadowego?

– Oba składają się z ramy okiennej, skrzydła ze szkłem i okuć. Okna dachowe różnią się od fasadowych przede wszystkim kołnierzem uszczelniającym, który odprowadza wodę opadową. Zewnętrzna część ramy okna jest dodatkowo zabezpieczona osłoną z blachy aluminiowej, miedzianej lub cynkowo-tytanowej.

– Jak wygląda aspekt techniczny montażu?

– Okna można montować na różnych typach dachów, nie zmieniając konstrukcji połaci. Wystarczy dobrać odpowiedni rodzaj okien oraz sposób montażu, np. na wymianach, krokwiach lub na łatach.

– Jakie są rodzaje okien dachowych?

– Wyróżniamy okna uchylne, obrotowe, uchylno-obrotowe, uchylno-przesuwne oraz kolankowe. Mogą być stosowane w budynkach o dowolnej konstrukcji więźby dachowej i dowolnym rodzaju poszycia oraz pokrycia dachu. Okna można podzielić również ze względu na sposób otwierania: górne, dolne, klapowo-obrotowe i sterowane elektrycznie. O wyborze konkretnego rodzaju okna dachowego najczęściej decyduje wysokość montażu, a ta z kolei zależy od wysokości ścianki kolankowej.

– Jak dobrać wielkość i rozmieszczenie okien?

– Powierzchnia oszklenia okien dachowych powinna wynosić 10% powierzchni, a dobór ich wielkości zależy m.in. od kąta nachylenia dachu. Im mniejszy, tym okno powinno być dłuższe. Dla uzyskania dobrego doświetlenia zaleca się montowanie kilku mniejszych okien obok siebie.

– Czy na montaż okien dachowych potrzebne jest pozwolenie na budowę?

– Jeśli konieczna jest ingerencja w zatwierdzony projekt, dodanie okien dachowych, zmiana ich położenia lub wielkości, to należy dokonać zgłoszenia budowy.

 

>>> Roofing

>>> Fastening techniques

>>> Photovoltaics

 

Słowniczek Vocabulary

roof window – okno dachowe

usable space – przestrzeń użytkowa

attic – strych

dormer – lukarna

functionality – funkcjonalność

aesthetics – estetyka

finances – finanse

glass – szkło

opening system – system otwierania

facade window – okno fasadowe

window frame – rama okienna

sash – skrzydło okienne

(window) hardware (also fittings) – okucia okienne

flashing – kołnierz uszczelniający

shielding – osłona

installation – montaż

trimmer – wymiana konstrukcyjna

raher – krokiew

batten – łata

roof truss structure – konstrukcja więźby dachowej

glazing area – powierzchnia oszklenia

knee wall – ściana kolankowa

 

Użyteczne zwroty Useful phrases

I am planning to (renovate my house) – Planuję (remont domu).

Is it better to apply (dormers) or (roof windows)? – Czy lepiej zastosować (lukarny) czy (okna dachowe)?

They work well in both new construc- tions and renovations of (existing attics). – Sprawdzają się zarówno w nowych budynkach, jak i renowacjach (istniejących poddaszy).

What to consider when (choosing roof windows)? – Na co zwrócić uwagę (wybierając okna dachowe)?

What is the difference between (a roof window) and (a facade window)? – Jaka jest różnica między (oknem dachowym) a (oknem fasadowym)?

What is the technical aspect of installation? – Jak wygląda aspekt techniczny montażu?

How to choose the size and placement (of windows)? – Jak wybrać rozmiar i umiejscowienie (okien)?

Do I need a building permit to (install roof windows)? – Czy potrzebuję pozwolenia na budowę (na montaż okien dachowych)?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in