Roofing

04.09.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Roofing plays a huge role in protecting the roof slope and the entire building against harmful effects of weather conditions such as rain, snow and wind. There are different types of roofing materials to choose from: clay tiles, cement tiles, roof shingles, sheet metal roofing, wood shingles, straw or reed thatch. Which ones are the best?
– It is impossible to answer this question unequivocally. The choice of material depends on many parameters, such as the angle of the slope, the load-bearing capacity of the structure, the complexity of the roof shape. It is also worth taking into account the aesthetic tastes and financial capabilities of the investor. However, it is important to remember that you should not save money on roofing. The more robust it is, the longer its life span without any failures.
– Then where should we start?
– Already at the design stage, the shape of the trusses, the slope angles and even the colour and type of the roofing are determined. The latter has to be structurally appropriate, meet the technical requirements and comply with the development conditions and the local spatial development plan. These two can be quite strict.
– Can we briefly discuss the most popular types of roofing?
– Of course. Clay tile roofing is very durable and resistant to weather and UV radiation. Its durability is estimated at up to 100 years. It is recommended for roofs with a slope of 16 to 45 degrees. It is relatively heavy, so it requires reinforced trusses. Cement tile roofing is a slightly lighter and cheaper equivalent. It is laid on roofs with inclination ranging from 22 to 60 and even 65 degrees. This material is not as durable as clay tile, but it still lasts up to 70 years. Both types are small-size coverings, so they are suitable forroofs of unusual shape, multi-dimensional, with folds or curves.
– I understand. Let’s move on to sheet metal roofing. What types do we distinguish?
– Flat sheet, trapezoidal sheet, steel sheet tile or roof panels. Coated steel, aluminum, zinc and copper sheets are available. Such roofing is used on roofs with slope angles from 3 to 90 degrees. It is relatively inexpensive, lightweight and easy to install.
– And bituminous coatings?
– These are primarily asphalt shingles which are strips of asphalt roofing paper reinforced with a fiberglass core, shaped in various patterns: scales, triangles, cubes, etc. They are laid on full boarding, on slopes of more than 12 degrees, especially if they have varied, irregular shapes.

 

rooofing

Pokrycia dachowe

– Pokrycie dachowe odgrywa ogromną rolę w ochronie połaci dachowej i całego budynku przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy wiatr.  Do wyboru mamy różne rodzaje materiałów pokryciowych: dachówki ceramiczne, dachówki cementowe, gont bitumiczny, pokrycia z blachy, gont drewniany, strzechę ze słomy lub trzciny. Które z nich są najlepsze?

– Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dobór materiału zależy od wielu parametrów, takich jak kąt nachylenia połaci, nośność konstrukcji, stopień skomplikowania kształtu dachu. Warto wziąć pod uwagę również upodobania estetyczne i możliwości finansowe inwestora. Tu jednak należy pamiętać o tym, że nie powinno się oszczędzać na pokryciu dachowym. Im jest ono solidniejsze, tym dłuższy jest okres jego użytkowania bez żadnych awarii.

– To od czego należy zacząć?

– Już na etapie projektu określa się kształt więźby, kąty nachylenia połaci, a nawet kolor i rodzaj pokrycia, który musi być odpowiedni pod względem konstrukcyjnym, spełniać wymogi techniczne i być zgodny z warunkami zabudowy oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Te ostatnie potrafią być dość rygorystyczne.

– Czy możemy omówić krótko najpopularniejsze rodzaje pokryć?

– Oczywiście. Pokrycie z dachówek ceramicznych jest bardzo wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie Jego trwałość szacuje się nawet na 100 lat. Jest zalecane do dachów o nachyleniu połaci od 16 do 45 stopni. Jest stosunkowo ciężkie, więc wymaga wzmocnionej więźby. Pokrycia z dachówek cementowych są nieco lżejszym i tańszym odpowiednikiem. Są układane na dachach o nachyleniu od 22 do 60, a nawet 65 stopni. Materiał ten nie jest tak wytrzymały jak dachówka ceramiczna, ale jego trwałość i tak wynosi do 70 lat. Oba rodzaje to pokrycia małoformatowe, a więc nadają się do dachów o nietypowym kształcie, wielopłaszczyznowych, z załamaniami czy krzywiznami.

– Rozumiem. Przejdźmy do pokryć z blachy. Jakie ich rodzaje wyróżniamy?

– Blacha płaska, trapezowa, blachodachówka czy panele dachowe. Dostępne są blachy stalowe powlekane, aluminiowe, cynkowe i miedziane. Takie pokrycia stosowane są na dachach o kącie nachylenia połaci od 3 do 90 stopni. Blacha to materiał stosunkowo niedrogi, lekki i prosty w montażu.

– A pokrycia bitumiczne?

– To przede wszystkim gont bitumiczny, czyli pasy papy bitumicznej zbrojonej rdzeniem z włókna szklanego, kształtowane w przeróżne wzory: łuski, trójkąty, sześciany itp. Układa się je na pełnym deskowaniu, na połaciach o nachyleniu powyżej 12 stopni, szczególnie jeśli mają zróżnicowane, nieregularne kształty.

 

>>> Czym pokryć dach skośny

>>> Green roofs and living walls

>>> Roof structure

 

Słowniczek Vocabulary
roofing (also roof covering) – pokrycie dachowe
roof slope – połać dachowa

clay/cement tile – dachówka ceramiczna/cementowa
roof shingle – gont bitumiczny

sheet metal roofing – pokrycia z blachy
straw/reed thatch – strzecha ze słomy/trzciny
the angle of the slope – kąt nachyleni połaci
the load-bearing capacity of the structure – nośność konstrukcji

roof truss – więźba dachowa

durable – wytrzymały
resistant to (weather) – odporny na (warunki atmosferyczne)
fold – załamanie
curve – krzywizna
flat sheet – blacha płaska
steel sheet tile – blachodachówka

asphalt roofing paper – papa bitumiczna
coated steel/aluminum/zinc/copper sheet – blacha stalowa powlekana/aluminiowa/cynkowa/miedziana

 

Użyteczne zwroty Useful phrases

(Roofing) plays an important role in… – (Pokrycie dachowe) odgrywa ważną rolę w…

It protects the building against harmful effects of weather conditions. – Chroni budynek przed szkodliwym wpływem warunków

It is impossible to answer this question unequivocally. – Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie.

The choice of material depends on many parameters. – Wybór materiału zależy od wielu parametrów.

You should not save money on (roofing). – Nie powinno się oszczędzać na (pokryciu dachowym).

Its durability is estimated at (up to 100 years). – Jego trwałość szacuje się nawet na 100 lat.

They are suitable for… – Nadają się do…

What types do we distinguish? – Jakie rodzaje wyróżniamy?

It is relatively inexpensive. – Jest stosunkowo niedrogi.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in