Roof structure

09.01.2022

 

 

– After concreting the ceiling and the tie beam, we reinforced the reinforced concrete mandrels and the tie beam on the knee wall. We also installed bolts in the tie beam to anchor the wall plate. Shuttering and concreting remain to be done.

– I would like to check the reinforcement of reinforced concrete elements before pouring concrete. This stage of construction is very important for structural reasons. The tie beam of the knee wall, stiffened by mandrels, connects the roof structure with the building structure through the wall plate.

– All right. We’re planning to carry out concreting on Tuesday, so we can schedule it for Saturday.

– OK. At the same time we will set the dates for acceptance of particular stages of works. The first stage will include the construction of a wooden roof frame, insulation with vapour-permeable foil, as well as flashings of coated sheet metal, special strips and ready -made aprons made of various types of sheet metal. The second stage, followed by the final acceptance, will include the laying of roof tiles (gable, aerial, skylight, solar) and other accessories, such as ridge tiles, chimney pots and steps. I do not have to remind you of how important it is to meet the contractual deadline for the completion of works. We must not let the building get excessively
damp.

– While the work is being done, I will monitor the progress of the work on an ongoing basis. Please keep me posted with any comments. Almost forgot! All materials for the roof structure – wall plate, rafters, posts, beams and battens – are made of first quality wood, prepared according to the design and impregnated.

– The project assumes covering with ceramic roof tiles, but I know that the investor allowed to change the roofing to pantile sheeting. Has it been agreed yet?

– Yes. We make the roofing according to the design and development conditions. The design of the roof trusses provides for the required strength and the correct angle of slope for ceramic tile roofing. This type of roofing provides natural and attractive looks, while being durable and very sound absorbing. The small size of the roof tiles facilitates their installation on roofs of complicated shapes. There is no shortage of these in our design.

 

Sprawdź:

Construction supervision

A surveyor in the construction process

Konstrukcja dachowa

– Po zabetonowaniu stropu i wieńca stropowego wykonaliśmy zbrojenie trzpieni żelbetowych oraz wieńca na ściance kolankowej. W wieńcu zamontowaliśmy też śruby do kotwienia murłaty. Pozostało wykonać szalowanie i betonowanie.

– Chciałbym sprawdzić zbrojenie elementów żelbetowych przed zalaniem ich betonem. Ten etap budowy jest bardzo istotny ze względów konstrukcyjnych. Wieniec ścianki kolankowej, usztywniony trzpieniami, łączy – poprzez murłatę – konstrukcję dachu z konstrukcją budynku.

– W porządku. Betonowanie planujemy we wtorek, więc możemy umówić się na sobotę.

– Dobrze. Przy okazji ustalimy terminy odbiorowe wykonania poszczególnych etapów robót. Pierwszy etap będzie obejmował wykonanie drewnianej konstrukcji dachu, izolację folią paroprzepuszczalną, a także obróbki blacharskie z blachy powlekanej, specjalnych taśm oraz gotowych fartuchów z różnego rodzaju blach. Drugi etap, po którym nastąpi odbiór końcowy, obejmie ułożenie dachówek (szczytowych, antenowych, świetlikowych, solarnych) i innych akcesoriów, takich jak gąsiory, ławy i stopnie kominiarskie. Nie muszę przypominać, jak ważne jest dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót. Nie możemy doprowadzić do nadmiernego zawilgocenia budynku. W trakcie realizacji prac będę na bieżąco kontrolował ich przebieg. Proszę zgłaszać mi wszelkie uwagi. Zapomniałbym! Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji dachu – murłata, krokwie, słupki, belki i łaty – są wytworzone z drewna pierwszej jakości, przygotowane według projektu i zaimpregnowane.

– Projekt przewiduje pokrycie dachówką ceramiczną, ale wiem, że inwestor dopuszczał zamianę na pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Czy jest to już ustalone?

– Tak. Wykonujemy pokrycie zgodnie z projektem i warunkami zabudowy. Projekt więźby dachowej przewiduje wymaganą wytrzymałość i właściwy kąt nachylenia połaci do pokrycia dachówką ceramiczną. Tego typu pokrycie zapewnia naturalny i atrakcyjny wygląd, a jednocześnie jest trwałe i bardzo dobrze tłumi dźwięki. Niewielkie rozmiary dachówek ułatwiają ich układanie na dachach o skomplikowanych kształtach. Tych w naszym projekcie nie brakuje.

Słowniczek/Vocabulary

roof structure – konstrukcja dachu
(reinforced concrete) mandrels – trzpienie (żelbetowe)
bolt – śruba
wall plate – murłata
(vapour-permeable) foil – folia (paroprzepuszczalna)
flashing – obróbka blacharska
coated sheet metal – blacha powlekana
apron – fartuch (dachowy)
final acceptance – odbiór końcowy
roof tile (gable/aerial/skylight/solar) – dachówka (szczytowa, antenowa, świetlikowa, solarna)
ridge tile – gąsior (dachowy)
chimney pot – ława kominowa
chimney steps – stopnie kominiarskie
contractual deadline (for the completion of works) – umowny termin (zakończenia robót)
on an ongoing basis – na bieżąco
rafter – krokiew
post – słupek
beam – belka
batten – łata
roofing – pokrycie
pantile sheeting – blacha dachówkopodobna
roof truss – więźba dachowa

Użyteczne zwroty/Useful phrases

(Shuttering and concreting) remain to be done. – Pozostało wykonać (szalowanie i betonowanie).
I would like to check… – Chciałbym sprawdzić…
This stage of construction is very important (for structural reasons). – Ten etap budowy jest bardzo istotny (ze względów konstrukcyjnych).
We’re planning to carry out (concreting) on (Tuesday). – Planujemy (betonowanie) na (wtorek).
The first stage will include… – Pierwszy etap obejmie…
I don’t have to remind you how important it is to… – Nie muszę przypominać, jak ważne jest…
I will monitor the progress of the work. – Będę kontrolował przebieg prac.
Please keep me posted with any comments. – Proszę zgłaszać mi wszelkie uwagi.
The materials are made of first quality wood. – Materiały są wykonane z drewna pierwszej jakości.
Has it been agreed yet? – Czy jest to już ustalone?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in