A surveyor in the construction process

12.04.2021

Posłuchaj: Pobierz:

 

– It’s good to see you. I was even planning to visit you when I found out that you run a surveying business.

– How can I help you?

– I’m planning to build a house and I’m still arranging some documents. As soon as I get it all done, I will need a surveyor to set out the building.

– What stage are you at?

– I applied for planning permission and still waiting for it.

– So there’s still a long way to go before staking out. First of all, the surveyor must prepare a site survey plan, which includes updated data regarding property lines, building alignment and utilities. It is prepared on the basis of the master map. The map should be made at 1:500 scale.

– Does it take a lot of time to prepare such a map?

– About 6 weeks. The map constitutes the basis for the designer to develop a site development plan and design adaptation. Only after obtaining a building permit or filing a pre-construction notification, it is possible to proceed with geodetic staking out.

– What is it all about?

– The surveyor determines the points of intersection of the building’s structural axes and mark the corners, using stakes or batter boards.

– Which is better?

– The latter are most often used. The batter boards, that is the boards nailed to the stakes, are placed at the building corners at a safe distance from the planned trenches and footings. Then, the string or wire is stretched between the boards to indicate the outline of the building and foundation.

– Is it where the surveyor’s work ends on the construction site?

– Certainly not. The surveyor should set the so-called bench mark at the site. This is an elevation point that is used for leveling during surveying and construction. It should be secured to a permanent fixed object, e.g. an electric pole or a fence post.

– Anything else?

– The surveyor must also conduct the socalled as-built survey, the result of which is a map including the actual location of the building and utilities on the lot. All these actions should be recorded by the surveyor in the construction logbook.

– I see. In that case, I would like you to provide a comprehensive surveying service on my construction site.

– No problem.

– Just out of curiosity, is it necessary to use any highly specialized equipment to perform these works?

– No, it will be enough to use the leveller, theodolite and grade rod.

 

Geodeta w procesie budowlanym

– Dobrze, że cię spotkałem. Nawet planowałem cię odwiedzić, gdy dowiedziałem się, że prowadzisz firmę usług geodezyjnych.

– W czym mogę ci pomóc?

– Planuję budowę domu i ciągle załatwiam jakieś dokumenty. Gdy to wszystko ogarnę, to będę potrzebował geodety do wytyczenia budynku.

– A na jakim etapie jesteś?

– Wystąpiłem o warunki zabudowy i czekam.

– To jeszcze daleka droga do tyczenia. W pierwszej kolejności geodeta musi wykonać mapę do celów projektowych, która zawiera uaktualnione dane, m.in.: linie graniczne terenu, linie zabudowy i uzbrojenia terenu. Podstawą jej wykonania jest mapa zasadnicza. Mapę należy wykonać w skali 1:500.

– Czy dużo czasu potrzeba na wykonanie tej mapy?

– Około 6 tygodni. Taka mapa jest podstawą dla projektanta do wykonania projektu zagospodarowania i adaptacji. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub
na podstawie zgłoszenia można przejść do wytyczenia geodezyjnego.

– Na czym to polega?

– Geodeta wyznacza punkty przecięcia osi konstrukcyjnych budynku i oznacza narożniki, wykorzystując paliki lub ławy drutowe.

– Jak jest lepiej?

– Najczęściej stosuje się te drugie. Ławy drutowe, czyli deski przybite do palików, umieszcza się na rogach w bezpiecznej odległości od planowanych wykopów i ław. Następnie między deskami rozciąga się linkę lub drut, aby wyznaczyć obrys budynku lub wykopu.

– Czy na tym wytyczeniu kończy się praca geodety na budowie?

– Absolutnie nie. Geodeta powinien założyć na budowie tzw. reper. Jest to punkt wysokościowy, który służy do wykonywania niwelacji podczas pomiarów geodezyjnych i budowy. Nanosi się go na jakimś stałym i trwałym elemencie, np. słupie elektrycznym lub słupku ogrodzeniowym.

– Czy coś jeszcze?

– Geodeta musi również wykonać tzw. inwentaryzację powykonawczą, której efektem jest mapa zawierająca faktyczne położenie budynku oraz przyłączy na działce. Wszystkie te czynności geodeta powinien odnotowywać w dzienniku budowy.

– Rozumiem. W takim razie chciałbym, żebyś zajął się kompleksową obsługą geodezyjną mojej budowy.

– Nie ma sprawy.

– Zapytam jeszcze z ciekawości, czy do wykonania tych robót potrzebny jest jakiś wysokospecjalistyczny sprzęt?

– Nie, wystarczą jedynie niwelator, teodolit i łata niwelacyjna.

 

Słowniczek/Vocabulary
surveyor – geodeta
to set out/to stake out – tyczyć
(setting out/staking out – wytyczenie)
planning permission – decyzja o warunkach zabudowy
site survey plan – mapa do celów projektowych
property lines – granice nieruchomości
building alignment – linia zabudowy
(frontage – pierzeja)
utilities – uzbrojenie terenu
master map – mapa zasadnicza
site development plan – projekt zagospodarowania terenu
building permit – pozwolenie na budowę
pre-construction notification – zgłoszenie budowy
stake – palik
batter board – ława drutowa
trench/excavation – wykop
(strip) footing/strip foundation/continuous footing – ława fundamentowa
string – linka
wire – drut
outline (of the building) – obrys (budynku)
bench mark – reper
elevation point – punkt wysokościowy
as-built survey – inwentaryzacja powykonawcza
construction log(book) – dziennik budowy
leveller – niwelator
grade rod – łata niwelacyjna

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
It’s good to see you. – Dobrze, że cię widzę.
What stage are you at? – Na jakim etapie jesteś?
I am still waiting for… – Wciąż czekam na…
There’s still a long way to go before… – Jeszcze daleka droga zanim…
The map should be made at 1:500 scale. – Mapę należy wykonać w skali 1:500.
Does it take a lot of time to…? – Czy dużo czasu potrzeba na…?
What is it all about? – Na czym to polega?
Which is better? – Co jest lepsze?
It is placed at a safe distance of… (i.e. 1 m) from… – Jest umieszczony w bezpiecznej odległości… (np. 1 m) od…
Certainly not. – Absolutnie nie.
Just out of curiosity… – Zapytam jeszcze z ciekawości…

 

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in