Construction supervision

04.10.2021

– Do I need a construction site manager when building a house?

– Yes, it is specified by the Building You have to take on a site manager, regardless of whether you’re building a house yourself or you’ve entrusted this to a general contractor.

– When should the site manager be appointed?

– Once you obtain the building permit, you should notify the District Building Inspectorate of the works start date. The notification should include the declaration made by the person on undertaking the role of a site manager.

– What’s the site manager’s responsibility?

– The role of site managers, as the name implies, is to manage the site. They oversee necessary works technically and in terms of occupational health and safety, as well as ensure that works are performed in accordance with the approved technical design and construction trade Their duties also include supervising the development of the Health and Safety Protection Plan, keeping a construction site log, as well as preparing and providing the investor with as-built documentation. A detailed list of the site manager’s responsibilities is provided in the Article 25 of the Building Law Act.

– Who can be a site manager?

– The investor must ensure that construction is supervised by a manager with professional credentials for performing independent technical functions in the construction industry.

– Does it mean that the investor has to hire a site manager personally?

– No. One can rely on a building contractor in this respect. The site manager might be, for example, the head of the company with which we have signed a construction works contract or a person employed by him. In this case, it would be recommended to appoint the investor’s inspector.

– What’s his role?

– This is a person who represents the investor’s interests on a construction site, inspects and accepts the works performed, particularly the ones to be covered up, e.g. the acceptance of reinforcement before concreting.

– Can one person act simultaneously as a site manager and investor’s inspector?

– The people performing these functions should not even be related to each other. What they see depends on where they stand. The manager usually represents the contractor, while the inspector – the investor.

 

Zobacz:

A surveyor in the construction process

Projects – planning ahead

Basic actions on the construction site

Nadzór na budowie

– Czy budując dom, muszę mieć kierownika budowy?

– Tak, stanowią o tym przepisy Prawa budowlanego. Kierownika budowy musimy zatrudnić niezależnie od tego, czy budujemy dom metodą gospodarczą, czy pracę tę powierzyliśmy generalnemu wykonawcy.

– Kiedy powinien być ustanowiony kierownik budowy?

– Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy zgłosić do powiatowego nadzoru budowlanego termin rozpoczęcia robót budowlanych. Do tego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie osoby o podjęciu się pełnienia funkcji kierownika budowy.

– Co należy do obowiązków kierownika budowy?

– Funkcja kierownika budowy, jak wynika z samej nazwy, polega na kierowaniu budową. Organizuje on poszczególne prace pod względem technicznym i bhp oraz dba, aby były wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym i sztuką budowlaną. Do jego obowiązków należy też m.in. dopilnowanie opracowania planu BIOZ, prowadzenie dziennika budowy, sporządzanie i przekazywanie inwestorowi dokumentacji powykonawczej budowy. Szczegółowa lista obowiązków kierownika budowy określona jest w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

– Kto może być kierownikiem budowy?

– Inwestor musi zadbać o to, aby nadzór nad budową pełnił kierownik z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

– Czy to oznacza, że inwestor musi osobiście zatrudnić kierownika budowy?

– Może się zdać w tym względzie na firmę wykonawczą. Wówczas kierownikiem może być np. szef firmy, z którą podpisaliśmy umowę na wykonanie robót, lub osoba przez niego zatrudniona. W tym przypadku wskazane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

– A jaka jest jego rola?

– To osoba, która reprezentuje interesy inwestora na budowie, kontroluje i odbiera wykonane roboty, szczególnie te ulegające zakryciu, np. odbiór zbrojenia przed zabetonowaniem.

– Czy jedna osoba może pełnić jednocześnie funkcję kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego?

– Nie. Osoby pełniące te funkcje nie powinny być nawet ze sobą powiązane. Ich punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kierownik zazwyczaj reprezentuje wykonawcę, natomiast inspektor – inwestora.

 

Słowniczek Vocabulary

construction supervision – nadzór budowlany

Building Law/Construction Law (Act) – Prawo budowlane (ustawa)

(general) contractor – (generalny) wykonawca

to appoint (sb) as/to sth – ustanawiać/wyznaczać kogoś jako/do

District Building Inspectorate – powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

technical design – projekt techniczny, wykonawczy

notification – zgłoszenie

declaration – oświadczenie

construction trade practices – sztuka budowlana

Health and Safety Protection (HASP) Plan – plan BIOZ

construction (site) log/logbook – dziennik budowy

as-built documentation – dokumentacja powykonawcza

professional credentials – posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

independent technical functions – samodzielne funkcje techniczne

investor’s inspector/construction site inspector – inspektor nadzoru inwestorskiego/budowlanego

 

Użyteczne zwroty Useful phrases

It is specified/provided/stipulated by/in… – Stanowi o tym/Jest to określone poprzez/w…

I’d like to entrust this to (a contractor). – Chciałbym powierzyć to (wykonawcy).

You should notify (sb) of (sth). – Powinieneś powiadomić (kogoś) o…/zgłosić coś komuś.

What’s (the site manager)’s responsibility? – Co należy do obowiązków (kierownika budowy)?

as the name implies – jak wynika z samej nazwy

What’s his role? – Jaka jest jego rola?

He represents (the investor)’s interests. – Reprezentuje interesy (inwestora).

What you see depends on where you stand./Your point of view depends on where you sit/stand. – Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.