Basic actions on the construction site

02.01.2020

Posłuchaj: Pobierz:

– Good morning. My name is Kuba Wójcik. I was to start my apprenticeship today. I am looking for a site manager.

– It’s me. My name is George Smith. I’m glad you came. For you it will be an opportunity to gain hands-on knowledge and experience on a construction site.

– OK. Where to start? What should I do today?

– Today you will help me to check bills of quantities. But, before you do that, could you please help me organize the projects on my desk. I’ll also need you to scan the work schedule and send it to project managers.

– Sure, no problem!

– Tomorrow, please contact Michael, a finishing works foreman. He will show you what works should be carried out to install drywall and lining. You will learn how to screw and cut boards, drill holes in them and fix them to the frame. Oh! Speak of the devil, here he is. Hi Michael! Good to see you. Would you take care of this young man? Jack is our apprentice.

– I’ll be happy to help. See you tomorrow on site.

[The next day]

– A few words about the construction of drywall. First, you need to measure the planned wall accurately, check the materials and, if something is missing, order it from a builders merchant.

– It’s already been done.

– Great. Then let’s proceed with constructing a framework to which plasterboard is fixed. We can make it from wooden studs or steel profiles.

– So, which do you go for?

– It depends on many factors, for example whether the wall is to be insulated, soundproofed, what purpose it has to serve. We will use steel profiles.

– What distance do you screw or nail the profiles apart?

– Most often we screw the so-called fixing profiles first. You can nail them (wooden surface) or use screw anchors and screws (concrete surface). Then we form an infill with typical stud spacing of 60 cm centres.

– How can I attach metal profiles to each other?

– You can use the so-called flea screws, self-drilling screws for joining metal elements.

– Can I extend the length of profiles?

– Certainly. Once the formwork is ready, you can cover it with plasterboard. But you need to make sure it is sufficiently strong and stable. The boards are large and flexible, they can be easily damaged, so the installation requires at least two people. You should be careful when marking, cutting and lifting plasterboard.

– Is this all?

– You still have to skim a coat and sand it smooth, then check against the light to spot any imperfections and, if necessary, correct them. Remember to prime the walls before skimming. Repeat the same action before painting. Let me know if you need any help. And meanwhile, please, help me hold this board.

Tłumaczenie. Podstawowe czynności na budowie

– Dzień dobry. Nazywam się Kuba Wójcik. Miałem się dzisiaj zgłosić na praktykę. Szukam kierownika budowy.

– To ja. Nazywam się Jerzy Smith. Cieszę się, że przyszedłeś. Dla ciebie będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia na budowie.

– OK. Od czego mam zacząć? Co mam dziś robić?

– Dzisiaj pomożesz mi sprawdzać przedmiary robót. Ale zanim to zrobisz, czy możesz mi pomóc poskładać projekty z biurka? Potrzebuję też, żebyś zeskanował harmonogram i przesłał go do kierowników robót.

– Oczywiście, żaden problem!

– Jutro zgłoś się natomiast do pana Michała, mistrza robót wykończeniowych. Pokaże ci, jakie prace wykonuje się przy montażu ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Nauczysz się, jak przykręcać i docinać płyty, wiercić w nich otwory oraz montować do rusztu. O! O wilku mowa. Cześć Michał! Dobrze cię widzieć. Czy możesz jutro zająć się tym młodym człowiekiem? Kuba jest naszym praktykantem.

– Chętnie pomogę. Do zobaczenia jutro na budowie.

[Następnego dnia]

– Kilka słów wstępu o budowie ścian gipsowo-kartonowych. Najpierw trzeba dokładnie wymierzyć planowaną ściankę, sprawdzić materiał i, jeśli czegoś brakuje, zamówić w hurtowni.

– To mam już za sobą.

– Świetnie. Przystępujemy więc do wykonania konstrukcji do mocowania płyt. Możemy wykonać ją z listew drewnianych lub profili stalowych.

– Które Pan proponuje?

– To zależy od wielu uwarunkowań, np. czy ścianka ma być ocieplana, wygłuszona, jaki cel ma spełniać. My zastosujemy profile stalowe.

– W jakich odległościach przykręcamy lub przybijamy profile?

– Najczęściej przykręcamy najpierw tzw. listwy startowe. Można przybić je gwoździami (podłoże drewniane) lub za pomocą kołków rozporowych i wkrętów (podłoże betonowe). Następnie tworzymy wypełnienie o standardowym rozstawie listew o module 60 cm.

– Jak mogę połączyć profile metalowe ze sobą?

– Możesz wykorzystać tzw. pchełki, samowiercące wkręty do łączenia elementów metalowych.

– Czy profile mogę przedłużać na długości?

– Jak najbardziej. Po wykonaniu rusztu możesz przystąpić do pokrycia go płytami. Musisz jednak upewnić się, czy jest wystarczająco mocny i stabilny. Płyty są duże i giętkie, łatwo je uszkodzić, więc montaż wykonujemy w co najmniej dwie osoby. Trzeba uważać przy oznaczaniu, cięciu i podnoszeniu płyty.

– To wszystko?

– Trzeba jeszcze zaszpachlować oraz wyszlifować, następnie sprawdzić pod światło, czy występują jakieś nierówności i ewentualnie je poprawić. Pamiętaj o zagruntowaniu ścian przed szpachlowaniem. Powtórz tę czynność przed malowaniem. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebował. A tymczasem pomóż mi, proszę, przytrzymać tę płytę.
Słowniczek/Vocabulary
to check – sprawdzać

to install – montować

to screw – przykręcać

to cut – ciąć, rozcinać

to drill – wiercić

to fix – mocować

to measure – mierzyć

to order – zamawiać

to proceed – przystępować do

to insulate – izolować, docieplać

to use – stosować, używać

to nail – przybijać gwoździem

to attach – przymocowywać, przytwierdzać

to cover – pokrywać (czymś)

to make sure – upewniać się

to lift – dźwigać, podnosić

to mark – oznaczać, znakować

to prime – gruntować

to skim – szpachlować

to hold – trzymać
Zobacz też: Waste management
Użyteczne zwroty/Useful phrases
I’m glad you came. – Cieszę się, że przyszedłeś.

Where to start? – Od czego zacząć?

What should I do today? – Co mam dziś robić?

You will help me to (check bills of quantities). – Pomożesz mi (sprawdzić przedmiary robót).

Could you please help me (organize the projects on my desk)? – Czy możesz mi pomóc (poskładać projekty z biurka)?

I’ll need you to (scan the work schedule). – Potrzebuję, żebyś (zeskanował harmonogram prac).

Sure, no problem! – Oczywiście, żaden problem!

Speak of the devil, here he is! – O wilku mowa, oto i on!

Good to see you – Dobrze cię widzieć.

I’ll be happy to help. – Chętnie pomogę.

A few words about… – Kilka słów o…

It’s already been done. – Już zrobione.

Which do you go for? – Które proponujesz?

You need to make sure it (is sufficiently strong). – Trzeba się upewnić, czy (jest wystarczająco mocny).

You should be careful when (cutting plasterboard). – Trzeba uważać przy (cięciu płyty).

Let me know if you need any help. – Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebował.

meanwhile – tymczasem, w międzyczasie

Magdalena Marcinkowska

 

Zobacz: Making appointments on the phone

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.