Fastening techniques

02.10.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– What are the differences between fastening techniques and which ones to choose when we plan to build or renovate a residential building and need to connect various building or structural elements, or all kinds of systems?
– When deciding on the type of fastening, it is important to keep in mind the purpose it is intended to serve. So you need to answer the question of what you want to fasten, in what material, what load the fastening should withstand.
– What are the basic materials used in fastening techniques?
– These are mainly nails, screws, anchors, bolts and rivets. For more permanent fastenings, the ones that can withstand heavy loads and make the structure more stable, it is worth using either mechanical anchors (e.g. segmented, sleeve anchors), or preferably – chemical anchors based on epoxy resin or other specialized adhesives.
– Durability is one thing, but an important aspect is also the type of materials you want to connect. Am I right?
– Yes. Different fasteners will be used for materials with a solid structure (e.g. concrete, stone, natural rock, solid bricks or aerated concrete), others for materials with a hole structure (e.g. hollow bricks, chequer bricks, perforated blocks), and still others for building boards (e.g. gypsum board, fibreboard, particle board). Depending on the substrate, we can choose from universal anchors, Molly bolt anchors, Driva plasterboard anchors or toggle bolt anchors.
– What kind of fastenings are used for façade and thermal insulation work on a flat roof?
– There is a group of façade and thermal insulation fastenings. Façade fasteners that ensure the stability of the structure include screwed and driven façade anchors, as well as façade pressure plates, which are used in façade insulation systems with polystyrene and mineral wool panels. Fasteners used in flat roof insulation, which ensure watertight connection, consist of a plastic sleeve and screws for steel or concrete.
– I would like to ask about expansion anchors as perhaps the most popular construction fasteners.
– The most popular are standard anchors, which are used for a variety of repair and construction work. They can be fastened with any type of substrate, although, if you want a high load-bearing capacity, a solid and compact substrate, such as concrete, will work better here. Quick-mount anchors are a type of standard anchors, consisting of a plastic collar and a metal pin for driving.

Techniki zamocowań

– Czym różnią się techniki zamocowań i które z nich wybrać, kiedy planujemy budowę lub remont budynku mieszkalnego i potrzebujemy połączyć różne elementy budowlane, konstrukcyjne albo wszelkiego rodzaju instalacje?

– Decydując się na rodzaj zamocowania, należy mieć na względzie cel, jakiemu ma służyć. Trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy zamontować, w jakim materiale, jakie obciążenie powinno wytrzymać mocowanie.

– Jakie są podstawowe materiały stosowane w technikach zamocowań?

– To przede wszystkim gwoździe, wkręty, kołki, śruby oraz nity. Do bardziej trwałych zamocowań, takich, które wytrzymają duże obciążenia oraz sprawią, że konstrukcja będzie bardziej stabilna, warto zastosować kotwy mechaniczne (np. segmentowe, tulejowe), a najlepiej – kotwy chemiczne na bazie żywicy epoksydowej lub innych klejów specjalistycznych.

– Wytrzymałość to jedna rzecz, ale ważnym aspektem jest też rodzaj materiałów, które chcemy połączyć. Mam rację?

– Tak. Innych zamocowań użyjemy do materiałów o strukturze pełnej (np. beton, kamień, skały naturalne, cegły pełne czy gazobeton), innych do materiałów o strukturze otworowej (np. pustaki otworowe, cegły kratówki lub dziurawki), a jeszcze innych do płyt budowlanych (np. gipsowo-kartonowych, pilśniowych, wiórowych). W zależności od podłoża do wyboru mamy kołki: uniwersalne, typu Molly, ślimakowe Driva czy motylkowe.

– Jakie zamocowania stosuje się przy wykonywaniu elewacji i prac termoizolacyjnych dachu płaskiego?

– Istnieje grupa zamocowań fasadowych oraz termoizolacyjnych. Zamocowania fasadowe zapewniające stabilność konstrukcji to m.in. kołki fasadowe wkręcane i wbijane, a także talerze fasadowe dociskowe, które stosowane są w systemach ociepleń elewacji płytami styropianowymi i z wełny mineralnej. Zamocowania wykorzystywane przy izolacji dachów płaskich, zapewniające szczelność połączeń, składają się z tulei tworzywowej i wkrętów do stali lub betonu.

– Chciałbym zapytać jeszcze o kołki rozporowe jako chyba najpopularniejsze zamocowania budowlane.

– Najbardziej popularne są kołki standardowe, stosowane do różnych prac remontowo-budowlanych. Można je montować w każdym rodzaju podłoża, chociaż jeśli chcemy uzyskać wysoką nośność, to lepiej sprawdzi się tu podłoże pełne i zwarte, np. beton. Rodzajem kołków standardowych są kołki szybkiego montażu składające się z kołnierza z tworzywa sztucznego i metalowego trzpienia do wbijania.

 

Słowniczek/Vocabulary
fastening (also fixing, fastener) – zamocowanie
building/structural elements – elementy budowlane/konstrukcyjne
load – obciążenie
nail – gwóźdź
screw – wkręt
anchor – kołek/kotwa (dowel – drewniany kołek)
bolt – śruba
rivet – nit
mechanical anchor – kotwa mechaniczna
chemical anchor (also adhesive anchor) – kotwa chemiczna
(materials with) a solid/hole structure – materiały o strukturze pełnej/otworowej
chequer brick – cegła kratówka
perforated brick – cegła dziurawka
universal anchor (also multifunctional anchor) – kołek uniwersalny
Molly (bolt) anchor – kołek typu Molly
toggle (bolt) anchor – kołek motylkowy
to screw – wkręcać
façade pressure plate – talerz fasadowy dociskowy
expansion anchor – kołek rozporowy

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
What are the differences between…? – Czym się różnią…?
It is important to keep in mind (its purpose/that…) – Należy mieć na względzie (jego cel/że…)
You need to answer the question of… – Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie…
What are the basic materials used in…? – Jakie są podstawowe materiały stosowane w…?
It can withstand heavy load. – Może wytrzymać duże obciążenia.
It is worth using… – Warto zastosować…
Am I right? – Mam rację?
We can choose from… – Do wyboru mamy…
I would like to ask about… – Chciałbym zapytać o…
They are used for a variety of repair and construction work. – Są stosowane do różnych prac remontowo-budowlanych.
They can be fastened with any type of substrate. – Można je montować w każdym rodzaju podłoża.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in