Photovoltaics

05.04.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– I’m glad that you decided to meet me. As I mentioned over the phone, I’ll be happy to tell you a bit more about installing a photovoltaic system and answer your burning questions.
– Great! Let’s start with the questions, then. What is the cost-effectiveness of performing such an installation? What costs should I expect?
– The cost depends on the size of the installation, the number of photovoltaic panels and the energy demand. In your case, judging by the size of the house and the appliances you use, it could be a cost of about PLN 40,000. The cost-effectiveness is indisputable. The installation is recouped in a few years.
– Does the installation of photovoltaics force the replacement of the existing electrical system?
– There is no need to do so, provided that the system meets the technical requirements and has successfully went through tests and measurements. Instead, new separate wiring is recommended, along with appropriate protection at the meter-inverter section.
– Is it possible to make photovoltaics on your own, without connecting to the grid?
– You can, but I do not recommend it. The implementation of off-grid photovoltaics makes sense only if the building is far from the electrical grid or if you need to become independent of the energy distributor. It is then necessary to install special batteries to store the electricity produced. It means additional costs. Such a connection is legal and requires no notification or building permit. The only thing to keep in mind is that an installation of more than 6.5 kW must be agreed with a fire safety expert. It is  also necessary to notify the State Fire Service. Anyway, in your case, the connection of the installation to the power grid, so-called on-grid, makes most sense.

– I understand. What about installation on your own?
– Well, it will not be surprising if I say that the installation is best done by a specialized company that will do the whole job in a few days. We will arrange all design and connection formalities with the network distributor. We will also advise on how to take advantage of the relief covered by the “Clean Air”, “My Electricity” programmes and the thermal modernization relief.
– All right. If I decide, what are the next steps?
– After reviewing all the conditions, we will suggest which panels to install, choose the appropriate power and installation technique, provide an accurate price for the installation. If you approve, we will jointly choose a date for completion and put you in touch with a reliable and professional installer.

 

Sprawdź inne lekcje języka angielskiego >>>

 

Fotowoltaika

– Cieszę się, że zdecydował się pan ze mną spotkać. Tak jak wspominałem podczas naszej rozmowy telefonicznej, chętnie przybliżę panu kwestię wykonania instalacji fotowoltaicznej i odpowiem na nurtujące pytania.

– Świetnie! To zacznijmy od pytań. Jak wygląda opłacalność wykonania takiej instalacji? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

– Koszt jest zależny od wielkości instalacji, ilości paneli fotowoltaicznych i zapotrzebowania na energię. W pana przypadku, sądząc po wielkości domu i wyposażenia w urządzenia, może to być koszt ok. 40 000 zł. Opłacalność jest bezsporna. Montaż zwraca się po kilku latach.

– Czy montaż fotowoltaiki wymusza wymianę istniejącej instalacji elektrycznej?

– Nie ma takiej potrzeby, pod warunkiem że instalacja spełnia wymagania techniczne i pomyślnie przeszła badania i pomiary. Zaleca się natomiast nowe, osobne okablowanie wraz z odpowiednim zabezpieczeniem na odcinku licznik–inwerter.

– Czy można wykonać fotowoltaikę samemu, bez podłączania do sieci?

– Można, lecz tego nie polecam. Wykonanie fotowoltaiki off-grid jest zasadne jedynie w przypadku dużej odległości budynku od sieci elektrycznej lub potrzeby uniezależnienia się od dystrybutora energii. Konieczne jest wtedy zamontowanie specjalnych akumulatorów magazynujących wyprodukowany prąd. To dodatkowy koszt. Takie przyłącze jest legalne, nie wymaga żadnego zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. Trzeba pamiętać jedynie o tym, że instalację o mocy powyżej 6,5 kW należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Trzeba też zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej. W każdym razie w pana przypadku w grę wchodzi podłączenie instalacji do sieci energetycznej, tzw. on-grid.

– Rozumiem. A co z montażem we własnym zakresie?

– Cóż, nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że wykonanie instalacji najlepiej zlecić specjalistycznej firmie, która całą robotę zrealizuje w kilka dni. Załatwi wszystkie formalności projektowe i przyłączeniowe z dystrybutorem sieci. Doradzi też, jak skorzystać z ulgi objętej programem „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej.

– W porządku. Jeśli się zdecyduję, to jak wyglądają kolejne kroki?

– Po zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami zaproponujemy, jakie panele zamontować, dobierzemy odpowiednią moc i technikę montażu, podamy dokładną cenę wykonania instalacji. W przypadku akceptacji wspólnie wybierzemy termin realizacji oraz skontaktujemy pana z solidnym i fachowym montażystą.

Słowniczek/Vocabulary

photovoltaics – fotowoltaika

photovoltaic system – instalacja fotowoltaiczna

cost-effectiveness – opłacalność

photovoltaic panels panele fotowoltaiczne

energy demand – zapotrzebowanie na energię

size of the house – wielkość domu

appliances – urządzenia

measurements – pomiary

wiring – okablowanie

power grid – sieć energetyczna

energy distributor – dystrybutor energii

fire safety expert – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

installation – montaż

relief – ulga (thermal modernization relief – ulga termomodernizacyjna)

Użyteczne zwroty/Useful phrases

As I mentioned over the phone… – Tak jak wspominałem podczas rozmowy telefonicznej…

I’ll be happy to answer your burning questions. – Chętnie odpowiem na nurtujące pytania.

Let’s start with the questions. – Zacznijmy od pytań.

What costs should I expect? – Z jaki- mi kosztami muszę się liczyć?

The installation is recouped in (a few years). – Montaż zwraca się po (kilku latach).

There is no need to do so, provided that… – Nie ma takiej potrzeby, pod warunkiem…

The system meets the technical requirements. – Instalacja spełnia wymagania techniczne.

Is it possible to make (photovoltaics) on your own? – Czy można wykonać (fotowoltaikę) samemu?

I do not recommend it. – Nie polecam tego.

It means additional costs. – To dodatkowy koszt.

The only thing to keep in mind is that… – Trzeba pamiętać jedynie o tym, że…

It will not be surprising if I say that… – Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że…

What are the next steps? – Jak wyglądają kolejne kroki?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in