Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym

16.01.2024

Projektant wykonuje szereg obowiązków oraz posiada uprawnienia w toku procesu inwestycyjno-budowlanego, które mają zagwarantować prawidłową realizację robót
budowlanych.

 

W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: p.b.) [1] określono szereg obowiązków i uprawnień projektanta związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym. W rozumieniu art. 17 i 20 p.b. projektantem jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie opisanych w rozdziale 2 p.b., będąca uczestnikiem procesu budowlanego, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego architektów bądź inżynierów budownictwa [2]. Bez względu na to, czy inwestor zlecił wykonanie projektu budowlanego osobie fizycznej czy prawnej, projektantem w znaczeniu przyjętym w art. 17 p.b. będzie osoba fizyczna [3]. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego występuje wówczas, gdy do realizacji określonych robót wymagane jest sporządzenie projektu budowlanego [4].

 

>>> Zakres i forma projektu budowlanego – zmiana rozporządzenia

>>> Projektant – jego szczególna rola i odpowiedzialność zawodowa w procesie budowlanym

>>> Dokumentacja budowlana jako przedmiot ochrony prawa autorskiego

 

obowiązki projektanta

Fot. © zinkevych – stock.adobe.com

Obowiązki projektanta

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

  • opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
  • wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa powyżej, opracowań projektowych, zapewniające zastosowanie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym;
  • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • określenie obszaru oddziaływania obiektu;
  • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
  • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
  • sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (dalej: u.w.b.) [5];
  • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

– stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

– uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 1 p.b.).

 

W dalszej części artykułu:

Szczegółowy opis obowiązków projektanta

Uprawnienia projektanta

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 1/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

 

Piotr Jarzyński
prawnik, partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

 

 

 

>>> Odpowiedzialność projektanta za wady projektu budowlanego

>>> Zmiana projektanta w toku procesu budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in