Dopuszczalne prawnie formy realizacji przyłączy do infrastruktury technicznej

16.01.2024

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do korpusu prawa art. 33 ust. 1a, który stanowi, iż pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy do infrastruktury technicznej. Dzięki nowelizacji inwestor został wyposażony w prawo wyboru trzech alternatywnych form realizacji przyłączy infrastruktury technicznej.

 

Na gruncie obowiązującego obecnie Prawa budowlanego [1] należy wyróżnić następujące formy prawne realizacji przyłączy infrastruktury technicznej:

  • na podstawie pozwolenia na budowę, wówczas gdy przyłącze jest tylko częścią większej inwestycji budowlanej (np. osiedla mieszkaniowego, domu wielorodzinnego, zakładu);
  • na podstawie zgłoszenia;
  • bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia – do czego upoważnia, pod określonymi warunkami, 29a Prawa budowlanego.

Zmianę należy ocenić pozytywnie jako praktyczne rozwiązanie istniejącego w orzecznictwie sądowo-administracyjnym sporu dotyczącego tego, czy projekt budowlany przyłączy jest nieodłącznym elementem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Z jednej strony treść art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że wspomniane wyżej pozwolenie dotyczy całego zamierzenia budowlanego, z drugiej jednakże art. 3 pkt 9 przywołanej ustawy zalicza przyłącza do odrębnej od budynku lub budowli kategorii urządzeń, definiowanych jako urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

 

>> Kto może dokonywać fachowej oceny instalacji?

>>> Produkty budowlane

>> Informacje o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych – przepisy

>> Zmiana pozwolenia na budowę – kiedy i jak złożyć wniosek

 

infrastruktury technicznej

Fot. © Anoo – stock.adobe.com

Definicja przyłączy w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach szczególnych

Przyłączem jest urządzenie łączące obiekty budowlane z infrastrukturą przesyłową zarządzaną przez dostawców mediów. Można zaryzykować tezę, iż brak dostępu do mediów czyni taki obiekt bezużytecznym lub przynajmniej trudnym w użytkowaniu. Definicja przyjęta przez Prawo budowlane akcentuje właśnie fakt, iż bez przyłącza obiekt nie będzie nadawał się do zamierzonego dlań celu. Przyłączem, zgodnie z treścią art. 3 ust. 9 ustawy [1], określamy bowiem urządzenie budowlane, tj. urządzenie techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawy szczególne oraz rozporządzenia resortowe regulujące dostarczanie mediów różnych kategorii zawierają własne definicje przyłączy. Definicje poszczególnych rodzajów przyłączy zawarto w aktach różnej rangi: przyłącza telekomunikacyjnego, wodociągowego i kanalizacyjnego w ustawie, natomiast przyłącza energetycznego, ciepłowniczego i gazowego w rozporządzeniach wydawanych przez właściwego rzeczowo ministra na podstawie delegacji ustawowej. Kryterium, na podstawie którego ustawodawca decydował o umieszczeniu definicji w akcie o randze ustawy lub rozporządzenia, jest niejasne. Umożliwienie formułowania definicji w rozporządzeniu pozwala na większą elastyczność wobec stale dokonującego się postępu technicznego i łatwiejszą zmianę jej treści w przypadku konieczności dostosowania opisu prawnego do wymogów praktyki oraz techniki. Postęp technologiczny dokonuje się stale i najszybciej w dziedzinie telekomunikacji. Dziwić więc może umiejscowienie definicji przyłącza telekomunikacyjnego w ustawie, co uniemożliwia jego szybkie dostosowanie do wymogów życia gospodarczego.

 

W dalszej części artykułu:

Rodzaje przyłączy do infrastruktury technicznej

Uzasadnienie zmian legislacyjnych

Podstawowy tryb uzyskania pozwolenia na budowę oraz tryby uproszczone, szczególne

Ocena liberalizacji procesu budowlanego

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 1/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

Jakub Czapski
Jakub Czapski Kancelaria Adwokacka

 

Literatura
1. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in