Zmiana pozwolenia na budowę – kiedy i jak złożyć wniosek

21.03.2023

Jeżeli już posiadamy pozwolenie na budowę, mogą zaistnieć sytuacje, w których wymaga ono zmiany. Nie każda jednak zmiana wymusza wszczęcie kolejnej procedury administracyjnej.

 

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, jakie kroki podjąć, aby ocenić, czy zmiana pozwolenia na budowę jest konieczna i jak wygląda procedura administracyjna z tym związana.

 

Zmiana pozwolenia na budowę. Krok 1: sprawdzamy, czy zachodzi istotne odstąpienie

Decyzję o zmianie pozwolenia na budowę (decyzję zmieniającą) musimy uzyskać w przypadku istotnego odstąpienia od:

 • zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projektu architektoniczno-budowlanego lub
 • innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę

– dalej zwanego istotnym odstąpieniem.

Dlatego też musimy ocenić, czy w naszym przypadku rzeczywiście takie istotne odstąpienie ma miejsce. Przepisy Prawa budowlanego (dalej: Pb) nakładają obowiązek dokonania takiej oceny na projektanta, choć i jego ocenę w tym zakresie organ administracji może zakwestionować.

 

Fot. arteffect.pl/stock.adobe.com

 

Rodzaje istotnego odstąpienia wprost wymieniono w Pb. Ich wykaz znajdziemy w tab. 1.

Jednakże istotnego odstąpienia od projektu złożonego wraz ze zgłoszeniem:

 • budowy,
 • przebudowy lub
 • instalowania

– opisanych w 1, lp. 6, wobec których właściwy organ administracji nie wniósł sprzeciwu, można dokonać tylko w niektórych sytuacjach. Może mieć to miejsce jedynie po:

 • uzyskaniu pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo
 • dokonaniu ponownego zgłoszenia wspomnianej budowy, przebudowy lub instalacji.

W takiej sytuacji nie składamy wniosku o zmianę pozwolenia budowlanego.

Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia dokonuje projektant.

 

>>> Prawo budowlane – zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku

>>> Dokumentacja do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

>>> Zmiany w projekcie na gruncie cyfryzacji procesu budowlanego

 

Tab. 1. Zmiany, które stanowią istotne odstąpienie wymagające decyzji zmieniającej

Lp. Rodzaj zmiany Uwagi
1. Odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu Istotne odstąpienie dotyczy zmiany zaistniałej w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany zaprojektowano

Uwaga!
Przepisów o istotnym odstąpieniu w tym zakresie nie stosujemy do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury

2. Odstąpienie od charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego Istotne odstąpienie przy tych parametrach dotyczy tylko:

 • powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
 • wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
 • liczby kondygnacji

Jeżeli zatem zachodzi tylko zmiana wysokości w zakresie nieprzekraczającym 2%, nie mamy do czynienia z istotnym odstąpieniem

3. Odstąpienie od warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze Chodzi o osoby niepełnosprawne zdefiniowane w art. 1 konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Przepis ten wskazuje osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną,
psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może – w oddziaływaniu z różnymi barierami – utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami
4. Zmiana zamierzonego sposobu użytkowania
obiektu budowlanego
Zmiana może dotyczyć zarówno całego obiektu, jak i jego części
5. Odstąpienie od ustaleń:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 •  innych aktów prawa miejscowego lub
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
nie dotyczy
6. Zmiana w zakresie wymagającym uzyskania
lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, wymaganych do uzyskania decyzji o  pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia budowy, przebudowy lub instalowania
Wspomniane zgłoszenie budowy, przebudowy lub instalowania dotyczy wyłącznie:

 • budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4 Pb (np. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których je zaprojektowano), lub
 • przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a Pb (tj. przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nieprowadzącej do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek usytuowano), oraz
 • instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Uwaga!
Przepisy nie uznają, że zachodzi istotne odstąpienie w przypadku odstąpienia od:

 • projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – jeżeli odstąpienie uzgodniono pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  – jeżeli odstąpienie uzgodniono z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków
7. Zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej Chodzi o zmiany ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej na źródło opalane paliwem stałym

 

W dalszej części artykułu:

Przykłady zmian wymagających i niewymagających decyzji o zmianie pozwolenia budowlanego

Krok 2: złóż wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Lista sprawdzająca: najważniejsze załączniki do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

Krok 3: Reaguj na pisma w postępowaniu administracyjnym

Krok 4: Zmiana pozwolenia na budowę – odbiór decyzji

Krok 5: Przystąp do prac

Zróżnicowane koszty postępowania

Odwołanie od decyzji

Gdy nie wystąpimy z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 3/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

Maciej Lipka
specjalista w zakresie Prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in