V Konferencja naukowo-techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych”

14.11.2023

V Konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa na terenach górniczych została zorganizowana 26–27 października 2023 r. przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

Wydarzenie miało miejsce w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji, postindustrialnym obiekcie powstałym w wyniku renowacji budynku maszynowni i szybu wyciągowego kopalni „Michał” w dzielnicy Michałkowice.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Zarząd Główny PZITB i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a patronat branżowy – Śląska OIIB, która udzieliła również wsparcia finansowego w ramach programu doskonalenia zawodowego swoich członków. Patronem medialnym była m.in. Fundacja PZITB.

Konferencje naukowo-techniczne „Obiekty budowlane na terenach górniczych” odbywają się od 2014 r. w cyklu 2-letnim, jedynie IV konferencja została przesunięta na rok 2021 w związku z nasileniem pandemii koronawirusa. V konferencję, podobnie jak IV, zaplanowano w formie hybrydowej – osoby biorące w niej udział stacjonarnie miały możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami na sali i w kuluarach, natomiast uczestniczące zdalnie mogły zadawać pytania oraz zgłaszać problemy na czacie.

 

V Konferencja naukowo-techniczna

Fot. archiwum PZITB Oddział Katowice

 

Wiodący temat tegorocznych obrad: „Praktyczne podejście do zagadnień związanych z  istniejącymi i projektowanymi obiektami na terenach górniczych i pogórniczych” nawiązywał do wcześniejszych konferencji, podczas których prezentowano ogólną wiedzę dotyczącą projektowania na terenach objętych wpływem eksploatacji kopalin. W konferencji od lat biorą udział inżynierowie budownictwa, inwestorzy oraz przedstawiciele środowisk naukowych i badawczych związanych z budownictwem, górnictwem i zagadnieniami prawnymi. W tym roku uczestniczyło ok. 90 osób, głównie z południowej Polski. Choć temat szkód górniczych związany jest przede wszystkim z Górnym Śląskiem, to nie jedyny obszar zmagający się z tym problemem, bowiem eksploatacja użytecznych kopalin nie dotyczy wyłącznie węgla kamiennego.

Program merytoryczny konferencji przygotował komitet naukowy, którego przewodniczącym był dr hab. inż. Jan Fedorowicz, emerytowany prof. Politechniki Śląskiej. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia formalno-prawne związane z eksploatacją górniczą, ocenę zagrożeń obiektów budowlanych (kubaturowych, liniowych i ziemnych) wynikających z deformacji i drgań podłoża gruntowego na skutek bezpośredniej działalności górniczej oraz wpływów wtórnych tej działalności na terenach pogórniczych, a także stosowane zabezpieczenia obiektów projektowanych i wzmocnienia obiektów istniejących. W ciągu 2 dni wygłoszono 29 wykładów opracowanych przez specjalistów w dziedzinie szkód górniczych. Byli to m.in. pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, Instytutu Techniki Budowlanej i Głównego Instytutu Górnictwa, a także eksperci z Zagłębia Lubińskiego. Obrady odbywały się w kilku sesjach tematycznych zakończonych panelem dyskusyjnym. Dla wszystkich uczestników przygotowano materiały konferencyjne w formie monografii obejmującej pełne teksty referatów.

Podczas konferencji swoje produkty przydatne w pracy projektantów i wykonawców zaprezentowały biorące w niej udział firmy.

W ramach wydarzenia organizatorzy zaproponowali uczestnikom wizytę oraz seans w Śląskim Parku Nauki – Planetarium, oddanym do użytku jesienią ubiegłego roku po rozbudowie i modernizacji.

Dziękując wykładowcom oraz słuchaczom za udział i ciekawe dyskusje, organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną konferencję za 2 lata.

 

Maria Świerczyńska

 

 

Czytaj także:

Obiekty budowlane na terenach górniczych

Rusztowania w górnictwie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in