Współpraca Lubuskiej OIIB z uczelniami

07.09.2022

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim ściśle i wielostronnie współpracuje z uczelniami wyższymi: Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Wydziałem Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z Akademią im. Jakuba z Paradyża.

 

W ramach współpracy kompetentni przedstawiciele uczelni wyższych przybliżają LOIIB wizerunek swoich uczelni, zachęcając do stworzenia m.in. takich programów kształcenia, które umożliwią zdobywanie uprawnień budowlanych. Współpraca to dla izby obniżenie bieżących kosztów na szkolenia, konferencje i inne spotkania, jak również przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w pomieszczeniach uczelni oraz korzystanie z potencjału naukowego ich pracowników.

Poniżej prezentujemy dwa wywiady z przedstawicielkami uczelni ważnych dla rozwoju budownictwa i sektora instytucji infrastrukturalnych w regionie lubuskim.

 

Tadeusz Glapa
zastępca przewodniczącej OR Lubuskiej OIIB

 

Inżynier budownictwa w nauce

Z dr hab. inż. Beatą Nowogońską, prof. UZ, dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozmawia Mirosław Gruszecki.

 

Współpraca Lubuskiej OIIB

 

Jaka była ścieżka Pani kariery naukowo-zawodowej?

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, dyplom magistra inżyniera budownictwa uzyskałam w 1994 r. w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. W roku 1993, będąc wtedy jeszcze studentką V roku studiów, rozpoczęłam pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej na stanowisku asystenta stażysty. Zaraz po skończeniu studiów pracowałam na stanowisku asystenta, od 2004 r. jako adiunkt, a od 2018 r. – profesor uczelni – przez cały czas na naszej zielonogórskiej uczelni. Od 1.10.2020 r. pełnię funkcje dyrektora Instytutu Budownictwa oraz przewodniczącej Rady Dyscypliny Inżynierii Lądowej i Transportu. Poza tym sprawuję także inne funkcje w kraju – jestem członkiem Grupy Problemowej Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkiem Komitetu Nauki PZITB.

 

Czy w nauce potrzebna jest praktyka inżynierska?

Oczywiście! Podstawą i inspiracją moich badań naukowych jest doświadczenie zawodowe. Jeszcze przed doktoratem pracowałam równocześnie na uczelni i na pół etatu w biurze projektowym. Wtedy nauczyłam się sztuki inżynierskiej od wspaniałego konstruktora – doc. Mikołaja Kłapocia. Od 2005 r. posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Po uzyskaniu uprawnień byłam czynnym projektantem i członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Instytut Budownictwa UZ współpracuje z Lubuską OIIB. Proszę powiedzieć, które spośród wspólnych działań są szczególnie interesujące zarówno dla pracowników i studentów UZ, jak i członków izby?

Uważam, że ta współpraca jest niezwykle cenna, i zamierzam dbać o dobre relacje z LOIIB. Izba jest najważniejszą organizacją samorządową zrzeszającą inżynierów budownictwa. Dla uczelni, w której kształceni są przyszli inżynierowie budownictwa, ważne jest jej wsparcie w opracowywaniu realizowanych programów studiów na kierunku budownictwo. W całym naszym województwie jedynie na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunek budownictwo. Izba bierze udział w opiniowaniu programów kształcenia naszej uczelni. Z kolei pracownicy IB są zapraszani przez LOIIB do udziału w pracach komisji izbowych, na wycieczki techniczne, zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Studenci UZ chętnie korzystają ze szkoleń izby, które odbywają się w budynku IB.

 

Czy kształcenie inżynierów w Zielonej Górze odbywa się od dawna?

Tak, budownictwo to jeden z pierwszych kierunków uruchomionych na zielonogórskiej uczelni. Już od 1968 r. kształcimy tu inżynierów budownictwa. Program studiów obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy o różnych zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym. Nasi studenci zdobywają wiedzę zarówno z zakresu projektowania konstrukcji obiektów budowlanych i komunikacyjnych, jak i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas wznoszenia tych obiektów oraz ich eksploatacji. Poznają techniki komputerowe i nowoczesne technologie stosowane w praktyce inżynierskiej. Po ukończeniu studiów I stopnia – inżynierskich studenci budownictwa mogą kontynuować naukę na II stopniu kształcenia – studiach magisterskich. Oferujemy cztery specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, techno- logia i organizacja budownictwa, renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych oraz drogi i mosty.

 

Jest Pani laureatką „Oskara budownictwa” – proszę opowiedzieć, co to takiego?

Od 1965 r. corocznie za osiągnięcia naukowo-badawcze przyznawane są medale nazywane „Oskarami budownictwa” w różnych kategoriach, m.in. medal im. prof. Wacława Żenczykowskiego za prace badawcze w dziedzinie budownictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych. W zeszłym roku zostałam laureatką medalu Żenczykowskiego.

 

Współpraca Akademii im. Jakuba z Paradyża z LOIIB – kształtowanie przyszłej kadry technicznej

Z dr inż. Aleksandrą Radomską-Zalas, dziekan Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, rozmawia Mirosław Gruszecki.

 

Współpraca Lubuskiej OIIB

 

Jak potoczyła się Pani kariera naukowo-zawodowa? Czy praktyka inżynierska jest ważna w pracy nauczyciela akademickiego?

Bardzo ważna. Na szczęście czasy, kiedy absolwent uczelni wyższej rozpoczynał pracę zawodową bez przygotowania praktycznego, są już dawno za nami. Kiedy w 2001 r. rozpoczynałam karierę zawodową, podejmując pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku informatyka w Pierwszym Prywatnym Zespole Szkół w Gorzowie Wielkopolskim, nie miałam doświadczenia zawodowego, które wówczas nie było wymagane, lecz wiedziałam, że aby przygotować uczniów do pracy zawodowej, muszę takie doświadczenie zdobywać. Od tamtej pory związana byłam z gorzowskim szkolnictwem średnim, w tym Zespołem Szkół Elektrycznych oraz II Liceum Ogólnokształcącym, a od 2006 r. również wyższym, tj. początkowo z Wyższą Informatyczną Szkołą Zawodową, a od 2009 r. z obecną Akademią im. Jakuba z Paradyża.

 

Czy są więc studia dualne i dlaczego są takie ważne dla kształcenia kadr dla przemysłu?

Ponieważ nowoczesne technologie stały się nieodzownym elementem naszego codziennego funkcjonowania i praktycznie w każdej dziedzinie życia towarzyszą nam innowacje, które można wyłącznie wykorzystywać lub tworzyć samemu, Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma propozycję studiów właśnie dla osób mających w sobie dużo inwencji twórczej i pasjonujących się nowymi technologiami. Wydział oferuje kierunki inżynierskie: automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię bezpieczeństwa oraz mechanikę i budowę maszyn, które można uzupełnić na studiach magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz informatyka. Na wszystkich kierunkach możliwe jest studiowanie dualne, co jest ogromną wartością dodaną wynikającą z obecności firm w życiu Wydziału Technicznego.

 

Jakie są zalety studiowania na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża?

Wydział Techniczny funkcjonuje niedługo, bo od 2009 r., ale wciąż prężnie się rozwija i przy ogromnym wsparciu władz uczelni ewoluuje wraz z rozwojem technologii i dostosowuje się do wymaganych zmian w sposobach kształcenia przyszłych inżynierów oraz magistrów. Przykładem może być uruchamiane laboratorium technologiczne, które umożliwi realizację innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych z otoczeniem gospodarczym w zakresie inżynierii wytwarzania, mikroinżynierii, automatyzacji produkcji, diagnostyki materiałowej oraz modelowania i symulacji procesów przemysłowych.

 

A jak wygląda współpraca Akademii im. Jakuba z Paradyża z Lubuską OIIB w kontekście ostatnio podpisanej umowy o współpracy?

Myślę, że to ostatni rok był kluczowy i dzięki porozumieniu o współpracy LOIIB angażuje się w konsultowanie programów kształcenia kierunków studiów inżynierskich, jak również planuje wykorzystanie zasobów kadrowych i sprzętowych uczelni w celu organizowania przez izbę wykładów, szkoleń oraz kursów specjalistycznych, co umożliwi naszym studentom uzyskiwanie dodatkowych kompetencji oraz w przyszłości także określonych uprawnień budowlanych.

 

Przeczytaj też:

e-CRUB, czyli Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2022 roku?

WPPK 2022

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in