e-CRUB, czyli Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

29.08.2022

e-CRUB prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rejestr działa od 1 sierpnia 2022 r.

 

10 sierpnia 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557)

Ustawa stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Wprowadzone nowelizacją przepisy dotyczą:

  • zapewnienia prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);
  • ustanowienia elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB);
  • ustanowienia książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB);
  • zasad funkcjonowania portalu e-Budownictwo.

 

>>> Wykorzystanie wizerunku i danych kontaktowych inżyniera

>>> Zmiany prawa a wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych

>>> Odbiór robót budowlanych – obowiązek czy przywilej inwestora?

 

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

Rejestr prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i działa od 1 sierpnia 2022 r. Zastąpił on dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

System e-CRUB umożliwia organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego dokonywanie weryfikacji posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. W związku z tym w przypadku osób wpisanych do tego systemu nie będzie już konieczne przedkładanie w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby.

System obejmuje osoby, które nabyły uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 r. Jednakże ci, którzy uzyskali je wcześniej, mogą wystąpić do właściwej izby z wnioskiem o wpisanie ich danych do bazy.

Bezpośredni dostęp do e-CRUB zapewniono także organom izb samorządu zawodowego. Istotną zmianą jest też uchylenie wymogu wydawania przez GINB decyzji o wpisie do centralnego rejestru. Obecnie podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będzie stanowić wyłącznie wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

 

e-CRUB

Fot. stock.adobe/rh2010

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)

Prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej w systemie EDB będzie możliwe od dnia 27 stycznia 2023 r. Aby uzyskać dziennik budowy w tej formie, inwestor będzie musiał zarejestrować się w systemie, a następnie wystąpić ze stosownym wnioskiem. Wówczas na jego koncie znajdzie się dziennik budowy, któremu zostanie nadany indywidualny numer, a inwestor będzie mógł udostępnić dziennik w systemie pozostałym członkom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom w celu dokonywania wpisów. Osoby uprawnione do dokonywania wpisów również będą musiały posiadać konto w systemie EDB. Kierownik budowy będzie mógł udostępniać dziennik elektroniczny osobom wykonującym czynności geodezyjne oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli na terenie budowy. Niezależnie od tego organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego oraz inne organy uprawnione do kontroli będą miały możliwość stałego lub czasowego (na czas kontroli) dostępu do systemu EDB.
Dziennik budowy w formie tradycyjnej będzie wydawany do 31 grudnia 2029 r.

 

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. Książki w postaci papierowej będą obowiązywały do 31 grudnia 2026 r. Nowe przepisy doprecyzowują, w jakim terminie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego musi założyć taką książkę, oraz rozszerzają krąg osób uprawnionych do dokonywania w niej wpisów o osoby przeprowadzające okresowe kontrole. Przepisy uszczegóławiają też, jakie elementy ma zawierać plan sytuacyjny dołączony do książki obiektu budowlanego. Uregulowano również kwestię przydzielania dostępu do systemu c-KOB organom nadzoru budowlanego oraz innym służbom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów.

 

e-Budownictwo

Portal e-Budownictwo umożliwia generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień w celu złożenia ich do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego. Ponadto GINB może zamieścić w portalu – do dobrowolnego stosowania – formularze innych dokumentów.

 

Do pozostałych istotnych zmian w ustawie – Prawo budowlane należy zaliczyć m.in.:

  • doprecyzowanie, iż pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu;
  • wymóg, by informacje (rysunek i opis) dotyczące nieistotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu albo projektu architektoniczno-budowlanego bądź innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę były zamieszczane przez projektanta w odrębnym dokumencie, a nie – jak dotychczas – na projekcie.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Zawiadomienie o zakończeniu budowy – wzór formularza

>>> Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

>>> Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2022 roku?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in