Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

14.04.2022

7 marca 2022 roku została podjęta uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego (sygn. akt II OPS 1/21)

 

Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

Fot. stock.adobe/kohlerphoto

 

W uchwale z dnia 7 marca 2022 r. NSA orzekł, że skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesiona po jego ostatecznym zakończeniu, poprzedzona ponagleniem złożonym w jego toku, podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd stwierdził, że w takim przypadku skarga jest niedopuszczalna z powodu braku przedmiotu zaskarżenia. Wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji powoduje
bowiem ustanie przewlekłości postępowania administracyjnego. W uchwale wskazano, że przewlekłość postępowania administracyjnego nie jest stanem ciągłym, lecz ma swój kres w chwili rozstrzygnięcia sprawy przez organ. Wobec tego, jeżeli nawet rozstrzygnięcie organu nastąpi po upływie terminu wyznaczonego w przepisach obowiązującego prawa, to przewlekłość postępowania pozostaje stanem historycznym i nie może już podlegać ocenie w procedurze sądowoadministracyjnej mającej na celu przeciwdziałanie opieszałości organu w wydaniu rozstrzygnięcia.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2022 roku? Instrukcja KROK PO KROKU

>>> Wyślij wniosek z projektem elektronicznie

>>> Dokumentacja powykonawcza od A do Z

>>> Roszczenia w branży budowlanej

>>> Umowa o roboty budowlane – definicja, forma, podwykonawcy, gwarancja zapłaty

>>> Zamówienia publiczne na roboty budowlane – rozporządzenia z 2022 roku

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in