Zamówienia publiczne na roboty budowlane – rozporządzenia z 2022 roku

16.02.2022

 

Zamówienia publiczne na roboty budowlane regulują przepisy ustawy i rozporządzeń. 1 stycznia 2022 roku weszły w życie rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2276).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2463)

Przedmiotowe rozporządzenia stanowią przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i zastępują dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenia, które zostały wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowe rozporządzenia nie wprowadzają istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

 

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Fot. pixabay/MonikaP

 

Zachowano regulację, zgodnie z którą przedmiot zamówienia publicznego na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Zobacz:

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w ścieżce zaprojektuj i wybuduj

Zamówienia na roboty budowlane – problem z opisem przedmiotu zamówienia

 

Podobnie jak w dotychczasowym rozporządzeniu wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane ustalana będzie w zależności od typu robót budowlanych na podstawie:

  • kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych, albo
  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Nie wprowadzono także istotnych zmian w przepisach określających metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynku oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargach budowlanych. Metoda ta ma zastosowanie w odniesieniu do budynków, w przypadku gdy zamawiający określi kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia budynku, który obejmuje: koszty nabycia, koszty użytkowania oraz koszty utrzymania budynku. Przepisy określają wzory, na podstawie których można dokonać kalkulacji kosztów cyklu życia budynku.

 

Nie zmienił się również znacząco zakres informacji składanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiających w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, a także wzór sprawozdania. Nowe rozporządzenie przewiduje natomiast możliwość skorygowania złożonego sprawozdania, jeżeli zamawiający stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne. Ponadto informacje zawarte w sprawozdaniu dostosowano do aktualnych przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in