Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rozporządzenie

16.02.2022

Pod koniec 2021 roku weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące sporządzania projektów planów miejscowych.

 

24 grudnia 2021 weszły w życie dwa rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2405)

Rozporządzenia dostosowują przepisy wykonawcze do aktualnych regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), które przewidują elektronizację procedur sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Uwzględniając przepisy ustawowe, akty prawne wprowadzają:

  • możliwość wnoszenia uwag i wniosków do projektów planu miejscowego i studium w formie elektronicznej;
  • możliwość dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i studium również za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
  • obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu sporządzającego plan miejscowy lub studium, informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub studium, jak również dokonania wyłożenia projektu tych dokumentów.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – szczegóły

W planie miejscowym wprowadzono nowe ujednolicone symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów oraz standardy ich stosowania. Takie rozwiązanie ma na celu między innymi wyeliminowanie trudności w interpretacji ustaleń planów pochodzących z różnych regionów kraju, gdzie stosowane są różne oznaczenia przeznaczeń. Określono też szczegółowe zasady dotyczące kolorystyki oznaczeń oraz wprowadzono wzór oznaczeń graficznych i nazewnictwa linii stosowanych w części graficznej projektu planu miejscowego. Usunięto przepis umożliwiający dodawanie własnych uzupełniających oznaczeń.

 

Zobacz:

Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Specustawy inwestycyjne – zmiana przepisów w 2021 roku

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy. Źródło: System Informacji Przestrzennej dla dzielnicy Białołęka w Warszawie

 

Ze względu na postępującą cyfryzację nie będzie możliwości wykonywania rysunków jednobarwnych. Nowelizacja uchyla wymóg określania w planie miejscowym zasad umieszczania obiektów małej architektury i nośników reklamowych ze względu na to, że kwestie te są obecnie regulowane tzw. uchwałą krajobrazową. Zrezygnowano ze wskazywania przedziału, w jakim powinny się zawierać stawki procentowe, stanowiące podstawę do ustalania opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. Dotychczas obowiązujące w tej materii przepisy budziły wątpliwości interpretacyjne.

 

Wskazano, że część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się z wykorzystaniem map w postaci elektronicznej, w układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, zawierających obszar objęty projektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem.

 

Nowe przepisy upraszczają i porządkują zawartość dokumentacji planistycznej oraz nakazują prowadzenie dokumentacji prac planistycznych w postaci elektronicznej.

 

Dodano też regulację nakazującą sporządzenie listy osób, które opracowały projekt prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

 

Odnośnie do studium istotną zmianą jest wskazanie, że projekt studium musi zawierać bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wymóg wykonania takiego bilansu został wprowadzony ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), jednak dotychczas nie stanowił on obligatoryjnego elementu projektu studium. Poza tym analogicznie jak w przypadku planu miejscowego uporządkowano zawartość dokumentacji planistycznej oraz wprowadzono wiele zmian związanych z cyfryzacją planowania przestrzennego.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in