Drogi publiczne – przepisy techniczno-budowlane

29.08.2022

We wrześniu 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

 

20 lipca 2022 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

 

Drogi publiczne przepisy

Drogi publiczne – nowe przepisy weszły w życie we wrześniu 2022 r. Mają one charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych. Fot. pixabay/mazurskiwiatr

 

>>> Budownictwo mostowe – nowe wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

>>> Wymiana danych w formatach OpenBIM w projektach infrastrukturalnych

>>> Zmiany prawa a wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych

 

Rozporządzenie zastępuje następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 735 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. poz. 116 ze zm.).

Nowe regulacje, w przeciwieństwie do dotychczasowych, mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych. Jest to zbiór najważniejszych warunków, które muszą być bezwzględnie spełnione, aby obiekt budowlany mógł zostać oddany do użytkowania. Wymagania zawarte w rozporządzeniu zostaną uszczegółowione we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Stosowanie WiS nie będzie jednak obligatoryjne. Projektant może zastosować inne rozwiązania, pod warunkiem że będą one spełniały wymagania zawarte w nowych przepisach techniczno-budowlanych. Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie będzie opierać się w znacznej części na wiedzy i doświadczeniu osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Dzięki nowym rozwiązaniom procedura dotycząca budowy dróg będzie bardziej elastyczna. Przeniesienie szczegółów technicznych z rozporządzeń do WiS ma umożliwić szybsze reagowanie na zmiany w podejściu do projektowania oraz w zakresie stosowanych technologii i wyrobów budowlanych. Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji pozwalających na realizację inwestycji drogowych poprzez rezygnację z przeprowadzenia procedury uzyskiwania stosownej zgody ministra infrastruktury, w przypadku odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
 • wprowadzenie nowych wymagań dotyczących dróg dla pieszych i rowerów, w tym dla infrastruktury przeznaczonej do ruchu hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego;
 • wprowadzenie przejść sugerowanych, chodników poprzecznych oraz pasów neutralnych, stanowiących „urządzenia alternatywne”, mające ułatwiać przekraczanie jezdni w miejscach, gdzie nie wyznaczono przejść dla pieszych, a jest to zgodne z przepisami o ruchu drogowym;
 • uregulowanie kwestii stosowania systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi w poruszaniu się po drogach;
 • jednoznaczny sposób określania przekrojów dróg, co ma przyczynić się do poprawy czytelności przepisów oraz do ograniczenia swobody w stosowaniu przekrojów niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • uproszczenie zasady projektowania poboczy;
 • wprowadzenie rond turbinowych w miejsce rond wielopasowych;
 • rezygnacja z podziału na zjazdy publiczne i indywidualne;
 • wprowadzenie pojęcia pasów przejazdu kół, w których nie można sytuować zwieńczeń studni lub wpustów kanalizacyjnych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 września 2022 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane według przepisów z 2022 r.

>>> Kolejne wzorce i standardy w drogownictwie już w przygotowaniu

>>> Roszczenia w branży budowlanej

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in