Zawiadomienie o zakończeniu budowy – wzór formularza

09.05.2022

4 kwietnia 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 715)

 

Rozporządzenie określa wzory formularza: zawiadomienia o zakończeniu budowy, zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wniosku o pozwolenie na użytkowanie, wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Fot. stock.adobe/Artur Henryk

 

Najistotniejsze zmiany dotyczą zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Mają one związek z wprowadzeniem uproszczonej procedury budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, realizowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy takiego obiektu, dla której nie ustanowiono kierownika budowy, nie ma obowiązku dołączenia oświadczenia o: zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, a ponadto informacji o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych. Inwestor jest natomiast obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenie o:

  • dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

W związku z tym dostosowano obowiązujący wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do aktualnego stanu prawnego.

 

Z dniem 4 kwietnia 2022 r. utraciło moc prawną dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. poz. 913). Jednakże wzory formularzy określone w wymienionym akcie prawnym będą miały jeszcze zastosowanie, jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie zostały złożone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Instrukcja użytkowania i konserwacji budynku

>>> Dokumentacja powykonawcza od A do Z

>>> Dom do 70 m2 bez formalności i kierownika budowy

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in