Przenośne, wolno stojące maszty antenowe. REALIZACJA

09.05.2022

Budowa w procedurze zgłoszenia masztów antenowych o charakterze tymczasowym.

 

maszty antenowe

Fot. stock.adobe/ronstik

 

Stacje bazowe telefonii komórkowej są realizowane z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych instalowanych na istniejących obiektach budowlanych albo wolno stojących masztów antenowych. Te ostatnie mogą mieć formę budowli trwale związanej z gruntem, ewentualnie stanowić jeden z rodzajów obiektu tymczasowego, o którym mowa w art. 3 pkt 5a Prawa budowlanego, czyli przenośny, wolno stojący maszt antenowy (wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej). To właśnie tymczasowy charakter (przeznaczenie do czasowego użytkowania) takiego masztu, pomimo że jest to wolno stojąca (samodzielna) konstrukcja wsporcza anten i urządzeń radiowych, pozwala na jego realizację bez zarzutu samowoli budowlanej w reżimie tzw. szybkiej ścieżki inwestycyjnej.

 

>>> Kwalifikacje środowiskowe instalacji radiokomunikacyjnych

>>> Stacja bazowa telefonii komórkowej a ład przestrzenny

>>> Stacja bazowa a przepisy środowiskowe

>>> Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej

 

Maszty antenowe – procedura zgłoszeniowa

W przypadku tych inwestycji procedura zgłoszeniowa, bo o niej tu mowa, jest prostsza, krótsza i z założenia szybsza. Zasadą jest, że inwestor musi dokonać zgłoszenia zamierzenia inwestycyjnego przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych, a ich realizację może zacząć pod warunkiem, że organ w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu. Zgodnie z art. 30 ust. 5f-i Prawa budowlanego, odstępstwo od tej zasady występuje w sytuacji wykonywania robót polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych. Termin na wniesienie sprzeciwu został w tym przypadku skrócony do 14 dni, zaś przesłanki sprzeciwu są ograniczone wyłącznie do sytuacji, w której wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wreszcie, od tradycyjnej procedury zgłoszeniowej przedmiotowe maszty odróżnia to, że do ich realizacji można przystąpić już w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi zgłoszenia, czyli jeszcze w czasie, który przysługuje mu na wniesienie sprzeciwu.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 8 Prawa budowlanego przenośne wolno stojące maszty antenowe nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i mogą być zrealizowane w trybie zgłoszenia, nawet jeśli inwestycja stanowi przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo oddziaływania na obszar Natura 2000. Pomimo że co do zasady roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę, a dodatkowo dla takich robót, podobnie jak dla prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, przenośne wolno stojące maszty antenowe zwolnione są z tego wymogu.

 

Powyższa ścieżka inwestycyjna ma zastosowanie wyłącznie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej oraz jest powiązana ze statusem inwestora. Brak wymogu pozyskania pozwolenia na budowę z art. 29 ust. 8 Prawa budowlanego oraz szybka ścieżka zgłoszeniowa dotyczą budowy i przebudowy przenośnych masztów wyłącznie wówczas, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

 

Omawiane regulacje należy ocenić pozytywnie, bowiem pozwalają na szybki dostęp do usług mobilnych w sytuacjach, gdy jest to pilnie potrzebne, czyli wówczas gdy pełna ścieżka inwestycyjna, w tym także tradycyjne zgłoszenie, skutkowałaby często zbędnością omawianych inwestycji z uwagi na zbyt długi czas tradycyjnych procedur. Niewątpliwie jednak przepisy te nie stanowią kompleksowej procedury. Ustawodawca nie przesądził wprost, czy do tymczasowych masztów antenowych zrealizowanych w czasie trwania epidemii ma zastosowanie ograniczenie czasowe 180 dni ich funkcjonowania z art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, czy też w tych przypadkach przepisu tego się nie stosuje.

 

Agnieszka Zaborowska
radca prawny, partner
Kancelaria Zaborowska Laprus-Bałuka

 

Polecamy:

Sieć telekomunikacyjna bez pozwolenia na budowę

Komórkowe stacje bazowe jako inwestycje na obiektach budowlanych

Decyzja środowiskowa dla instalacji radiokomunikacyjnych

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in