Komórkowe stacje bazowe jako inwestycje na obiektach budowlanych

28.07.2021

Zazwyczaj stacje bazowe telefonii komórkowej instalowane na budowlach nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Budowa komórkowej stacji bazowej, czyli jednego z elementów sieci telekomunikacyjnej służącej do świadczenia usług mobilnych, polega na zamontowaniu konstrukcji wsporczych na istniejących obiektach lub na posadowieniu na gruncie wolno stojących masztów oraz na zawieszeniu na nich urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, stanowiących zorganizowaną całość techniczno-użytkową o specyficznym przeznaczeniu lub jej niestanowiących. W większości przypadków, z uwagi na sposób instalowania urządzeń i rodzaj wykorzystanych konstrukcji wsporczych, stacje bazowe telefonii komórkowej nie wymagają dla swej zgodności z prawem uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę i mogą zostać zrealizowane w trybie zgłoszenia lub też bez jakichkolwiek wymogów związanych z pozwoleniami/zgłoszeniami budowlanymi.

 

komórkowe stacje bazowe

 

Zobacz: Stacje bazowe – planowanie i projektowanie

 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. a) Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia robót budowlanych instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości do 3 m. W praktyce zatem taka stacja bazowa, pomimo że zrealizowana bez uprzedniego lub nawet następczego poinformowania organów administracji architektoniczno-budowlanej, nie będzie kwalifikowana jako samowola i nie będzie w stosunku do niej podstaw do nałożenia obowiązku rozbiórki.

 

Komórkowe stacje bazowe instalowane na obiektach budowlanych

Z kolei instalowanie na obiektach budowlanych stanowiących całość techniczno-użytkową albo jej niestanowiących urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m, wymaga uprzedniego zgłoszenia zamiaru realizacji takich robót w oparciu o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a) Prawa budowlanego. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku organ weryfikuje zgodność zgłoszonej inwestycji z przepisami prawa, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również analizuje ją m.in. przez pryzmat bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi lub mienia oraz środowiska, a następnie może w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw w oparciu wyłącznie o przesłanki ustawowe. Nie jest to działanie dowolne organu. Organ, jeżeli inwestycja nie budzi żadnych zastrzeżeń, może też przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Inwestor nie ma prawa rozpocząć realizacji inwestycji dotyczącej stacji bazowej przed zgłoszeniem, jak również przed upływem wskazanych powyżej terminów. Procedura zgłoszeniowa jest dużo szybsza i przyjaźniejsza dla inwestora niż uzyskanie pozwolenia na budowę i dzięki instytucji sprzeciwu gwarantuje zgodność funkcjonowania stacji bazowej z przepisami prawa.

 

Zobacz:

Lokalizacja nadajników stacji telefonii komórkowej

Dokumentacja środowiskowa dla stacji bazowych telefonii komórkowej

Sprawdź: Produkty budowlane

 

Innymi słowy nie ma prawnego obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę stacji bazowej na obiektach budowlanych, chyba że stanowi ona wolno stojący, trwale związany z gruntem, a nie z innym urządzeniem czy budowlą, maszt lub wieżę, na którym zawieszone mają być elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. Konstrukcje instalowane na budynkach nie stanowią odrębnej budowli lub innego obiektu budowlanego, nie zaliczają się do kategorii wolno stojących obiektów i na pewno nie są trwale związane z gruntem. Taka zasada obowiązuje w polskim prawie od lat, a każda kolejna nowelizacja Prawa budowlanego poprzez doprecyzowywanie przepisów ugruntowuje szybką ścieżkę inwestycyjną dla stacji bazowych instalowanych na istniejących obiektach, z pominięciem obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wysokości konstrukcji wsporczej, zwolnienie z obowiązku pozwolenia na budowę nie obejmuje tych stacji bazowych, które z uwagi na parametry wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Mirosław Stando

sekretarz generalny Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.