Sieć telekomunikacyjna bez pozwolenia na budowę

06.12.2021

Obiekty wchodzące w skład sieci telekomunikacyjnej służącej świadczeniu usług komórkowych w większości przypadków nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Elementami składającymi się na sieć telekomunikacyjnąstacje bazowe telefonii komórkowej, czyli konstrukcje wsporcze instalowane na istniejących już obiektach albo stawiane na gruncie jako odrębne budowle w postaci wolno stojących masztów lub wież, na których zawieszane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Sieć telekomunikacyjna

Sieć telekomunikacyjna składa się m.in. z wolno stojących masztów. Fot. stock.adobe/franke 182

 

Sprawdź:

Komórkowe stacje bazowe jako inwestycje na obiektach budowlanych

Stacje bazowe – planowanie i projektowanie

Stacja bazowa a przepisy środowiskowe

 

Sieć telekomunikacyjna bez pozwolenia na budowę. A czy trzeba zgłosić roboty budowlane?

Zgodnie z obowiązującymi od ponad 15 lat przepisami budowlanymi, instalowanie na istniejących obiektach konstrukcji wsporczych i urządzeń w ramach stacji bazowych telefonii komórkowej zwolnione jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Innymi słowy, stacje bazowe, o ile nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, mogą zostać zrealizowane w trybie zgłoszenia albo nawet bez jakichkolwiek wymogów związanych z takim zgłoszeniem.

 

Przepisy w brzmieniu sprzed noweli z 2020 r. stanowiły w art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b) Prawa budowlanego, że antenowe konstrukcje wsporcze o wysokości do 3 m i instalacje radiokomunikacyjne instalowane na istniejących obiektach budowlanych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia robót budowlanych. W przypadku konstrukcji powyżej 3 m dla ich legalności wymagane było zgłoszenie zamiaru wykonania takiej inwestycji.

 

Nowela Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r., nie zmieniła powyższej zasady. I tak zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. a) Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia robót budowlanych instalowanie na istniejących obiektach budowlanych urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu oraz urządzeń zasilających, o wysokości do 3 m. Natomiast instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową albo jej niestanowiących, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu oraz urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m, wymaga uprzedniego zgłoszenia zamiaru realizacji takich robót w oparciu o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a) Prawa budowlanego. Tak jak przed nowelą, tak i obecnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla tych stacji bazowych, których instalacje radiokomunikacyjne wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Ustawodawca zatem konsekwentnie od lat wprowadza dla określonego typu stacji bazowych zwolnienie z ogólnej zasady Prawa budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Świadczą o tym nie tylko same przepisy, ale też uzasadnienia kolejnych nowelizacji, w których wskazuje się na konieczność doprecyzowania powyższej szybkiej i całkowicie lub częściowo odformalizowanej na gruncie przepisów Prawa budowlanego ścieżki inwestycyjnej. Takie działania ustawodawcy należy ocenić pozytywnie, bowiem pozwalają one na uproszczenie budowy stacji bazowych realizowanych w formie obiektów niezwiązanych z gruntem bez uszczerbku dla zdrowia ludzi i środowiska. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy bowiem stacji bazowych realizowanych jako budowle na gruncie w formie samodzielnych konstrukcji, fizycznie oddzielonych od innych obiektów budowlanych. Stacje bazowe instalowane na budynkach nie spełniają przesłanki samodzielności, a zatem nie stanowią konstrukcji wolno stojących i nie zaliczają się do budowli. W konsekwencji ich realizacja bez uprzedniego pozyskania pozwolenia na budowę jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim, w świetle przepisów Prawa budowlanego, legalna.

 

Agnieszka Zaborowska

radca prawny i partner Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka

 

Zobacz:

Decyzja środowiskowa dla instalacji radiokomunikacyjnych

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – problemy, błędy realizacyjne i optymalizacja

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in