Stacja bazowa a przepisy środowiskowe

13.10.2021

Jakie wymogi musi spełnić stacja bazowa, aby była dopuszczona do użytkowania?

 

Podstawowymi elementami tworzącymi sieć telekomunikacyjną służącą świadczeniu usług w technologii mobilnej są stacje bazowe, czyli urządzenia stanowiące zorganizowaną całość techniczno-użytkową o specyficznym przeznaczeniu lub jej niestanowiące, w tym antenowe konstrukcje wsporcze i instalacje radiokomunikacyjne, a także związane z tymi urządzeniami osprzęt oraz urządzenia zasilające. To rodzaj konstrukcji wsporczej, który został użyty do zawieszenia na nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym instalacji radiokomunikacyjnych, decyduje w większości przypadków o wymogach i trybie procedury budowlanej koniecznej do zastosowania dla realizacji takiej stacji bazowej. Instalowana na istniejącym obiekcie konstrukcja wsporcza o wysokości do 3 m nie wymaga żadnych zgód budowlanych, zaś dla konstrukcji o wysokości powyższej 3 m wymagane jest uprzednie zgłoszenie, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu. Jeżeli instalacje radiokomunikacyjne zawieszone są na wolno stojącym, trwale związanym z gruntem maszcie, taka inwestycja wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że pracujące w ramach takiej stacji bazowej urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne są zwolnione z jakichkolwiek wymogów ochrony środowiska, wprost przeciwnie.

 

stacja bazowa

Stacja bazowa. Fot. stock.adobe.com/barytek

 

Bez względu na rodzaj lub wysokość konstrukcji wsporczej, inwestor zobowiązany jest zawsze przeprowadzić weryfikację oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Inwestycje negatywnie oddziałujące na środowisko wymagają dla ich realizacji uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a takie zamierzenie będzie mogło być zrealizowane wyłącznie w oparciu o pozwolenie na budowę. Z kolei instalacja radiokomunikacyjna, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska wraz ze sprawozdaniem z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych. Inwestor może przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji takiej instalacji (zarówno nowo zbudowanej, jak i już pracującej, ale zmienionej w sposób istotny), jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu. Decyzja o wniesieniu sprzeciwu nie jest wydawana w ramach uznania administracyjnego, bowiem ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje zamknięty katalog podstaw sprzeciwu.
Sprzeciw może być wniesiony wyłącznie, jeżeli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska albo jeżeli instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, takich jak wykonanie wymaganych przepisami
lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko lub zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji.

 

Sprawdź:

Bez względu na przepisy budowlane żadna stacja bazowa (także ta, której realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia) nie może być uruchomiona bez przeprowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku emitowanych przez pracujące w ramach tej stacji instalacje radiokomunikacyjne, a emitowane przez te urządzenia promieniowanie nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) wykonywane są wyłącznie przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoria, a ich wyniki obligatoryjnie muszą zostać przekazane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

 

Podsumowując, każda stacja bazowa, także ta zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, nie może być ani uruchomiona, ani nie może nadawać, jeżeli praca urządzeń w ramach takiej stacji naruszałaby wymogi ochrony środowiska, w tym w szczególności wymóg uprzedniego zgłoszenia takiej stacji odpowiednim organom administracji.

 

Agnieszka Zaborowska
radca prawny i partner, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka

 

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in