Wyzwania dla sieci telekomunikacyjnych w czasie pandemii

11.01.2021

Ustawodawca wprowadził istotne dla operatorów sieci mobilnych narzędzie do szybkiej budowy instalacji służących zapewnieniu telekomunikacji.

 

Pandemia COVID-19 trwająca w Europie od kilku miesięcy spowodowała spowolnienie i zmianę życia niemal wszystkich osób. Wprowadzane restrykcje, zamknięcia poszczególnych branż, szkół, placówek publicznych pociągnęły za sobą jednocześnie przeniesienie większości aktywności – zarówno zawodowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych – do świata wirtualnego, do Internetu. W jednej chwili kwestia nieprzerwanego i niezakłóconego działania usług telekomunikacyjnych, w tym głównie usług dostępu do Internetu, stała się sprawą kluczową.

 

Mając na uwadze wzmożone zapotrzebowanie na szybki i niezawodny dostęp do Internetu, który od marca 2020 r. pozwala na edukację dzieci i młodzieży, pracę zdalną, teleporady medyczne, załatwianie coraz większej ilości spraw administracyjnych czy zakupy bez wychodzenia z domu, ustawodawca przewidział szczególne rozwiązania wspomagające przedsiębiorców w szybszej realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w szczególności tych tymczasowych. Bez prawnych narzędzi inwestorzy nie byliby w stanie sprostać nowej sytuacji i nowym wymaganiom społecznym.

 

sieci telekomunikacyjne

Fot. stock.adobe / May_Chanikran

 

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r., wprowadzono niezwykle istotne dla operatorów sieci mobilnych narzędzie do szybkiej budowy instalacji służących zapewnieniu telekomunikacji, w tym dostępu do sieci Internet. Dzięki nowej definicji normatywnej „przenośnego wolno stojącego masztu antenowego”, dodanej do ustawy – Prawo budowlane (Pb), ustalono odrębną kategorię obiektów tymczasowych, które jednocześnie korzystają ze specyficznych ułatwień inwestycyjnych. Co istotne, ułatwienia te obowiązują w większości przypadków jedynie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii albo klęski żywiołowej.

 

Czytaj: Wymiana lub zawieszenie nowych anten – przepisy

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5f Pb budowa lub przebudowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych, dokonywana przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego (choć przepis Pb zawiera nieprawidłowe odwołanie do podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 5 Pb, zamiast do podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 8 Pb), może być realizowana już po upływie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zamiaru wykonania tych robót budowlanych. Sprzeciw organu administracji architektoniczno-budowlanej co do przedmiotowego zgłoszenia może być wniesiony w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, czyli już po przystąpieniu przez inwestora do wykonania prac, ale ustawodawca znacząco ograniczył podstawy wniesienia takiego sprzeciwu jedynie do przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

 

Zobacz:

Przenośne, wolno stojące maszty antenowe, czyli wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną oraz infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej, korzystają również z dodatkowych udogodnień proceduralnych, dotyczących zwolnienia tego typu inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia oraz dodatkowego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w reżimach przewidzianych art. 29 ust. 6 i 7 Pb. Innymi słowy – nawet jeśli roboty budowlane związane z budową lub przebudową przenośnych wolno stojących masztów antenowych wymagałyby uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż byłyby przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, ewentualnie byłyby wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, to i tak na mocy art. 29 ust. 8 Pb są bezwarunkowo zwolnione z uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny.

 

Tamara Laprus-Bałuka
radca prawny i partner w Kancelarii Zaborowska Laprus-Bałuka

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in