Zawartość projektu technicznego i jego weryfikacja

02.11.2020

Zawartość projektu technicznego i organ weryfikujący jego istnienie – na pytania inżynierów odpowiada Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.

 

Zawartość projektu technicznego

© aireo – stock.adobe.com

 

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją Prawa budowlanego (obowiązującą od 19 września 2020 r.) dokonano istotnego podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części. Są to: projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB), a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny (PT).

 

Jaka powinna być zawartość projektu technicznego? Czy jest to pełne opracowanie w wersji wykonawczej plus załączniki formalnoprawne?

W intencji projektodawcy przepisów projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym. Aczkolwiek przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby takim projektem mógł zostać, jeśli za zasadne uzna to projektant. Tym bardziej jest wskazane opracowanie PT jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, że projekt ten ma służyć de facto do realizacji robót budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oprócz informacji, określonych jako „projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe”, zgodnie z art. 34 ust. 3d Pb należy do PT dołączyć następujące załączniki formalnoprawne:

1)  kopie uprawnień budowlanych projektanta i projektanta sprawdzającego, jeśli jest wymagany – w odpowiedniej specjalności, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;

2)  kopie zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień: opracowania projektu – w przypadku projektanta, sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;

3)  oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto, do PT należy dołączyć wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (lub kopie tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów). Czyli PT będzie wymagał (o ile parametry projektowanego obiektu narzucają taki obowiązek), np. uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych czy uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Który konkretnie organ będzie weryfikował istnienie projektu technicznego przed rozpoczęciem budowy? Sytuację, gdy projekt techniczny ma jedynie zadokumentować stan wykonany, w tym błędy wykonawcze, uważam za nie do przyjęcia.

Istnienie PT przed rozpoczęciem budowy będzie weryfikował organ nadzoru budowlanego na podstawie oświadczenia projektanta, a w określonych przypadkach także oświadczenia projektanta sprawdzającego, składanych na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 Pb – w momencie złożenia zawiadomienia o zamierzonym rozpoczęciu robót budowlanych. Są to oświadczenia o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Nie istnieje zatem obowiązek przedkładania PT jakimkolwiek organom przed rozpoczęciem budowy, natomiast zgodnie z art. 36 b pkt 3 Pb kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego, a stosownie do art. 45a ust. 1 pkt 2 Pb kierownik budowy ma obowiązek potwierdzić wpisem do dziennika budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany, również projektu technicznego. Projekt ten inwestor powinien więc przekazać kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy.

Stosownie do art. 34 ust. 3c Pb projekt techniczny musi być zgodny z zatwierdzonym PZT oraz PAB. Nie służy on więc następczemu zinwentaryzowaniu stanu wykonanego. Zgodnie z art. 36b ust. 1 Pb wprowadzanie zmian w PT, dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień. Natomiast odstąpienie od PT jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz weryfikacji tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile sprawdzenie to jest wymagane.

Z powyższego wynika, że zmiany, które nie naruszają ustaleń dokumentacji zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) są dopuszczalne po akceptacji projektanta (w razie takiej potrzeby również sprawdzającego) i dokonaniu zmian w projekcie. Dokumentacja ta nie może być tworzona dopiero po wykonaniu robót. Organ nadzoru dokonuje kontroli robót, konfrontując ich faktyczny przebieg i zgodność zastosowanych rozwiązań z projektem aktualnym – czyli zawierającym zmiany. Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego nie zawierają innych bardziej szczegółowych wskazówek odnośnie sposobu dokonywania zmian w projekcie.

Prowadzenie budowy bez PT jest wykroczeniem. Sytuacja wytwarzania go dopiero w trakcie budowy, a tym bardziej po jej zakończeniu, jest sprzeczna z prawem.

 

Tekst przygotowany na podstawie opracowania: „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” (wyd. 2), Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.

 

Czytaj także: Prawo budowlane po nowemu od 19.09.2020 roku

Nowelizacja Prawa budowlanego 2020. Co można wybudować bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia?

Powołanie kierownika budowy po nowelizacji Prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in