Heat pumps

02.11.2020

Posłuchaj: Pobierz:

 

– I am just about to pick the heating system for my new build and I am considering a heat pump. Can you provide me with some information and advice on what to choose.

– Sure! Is your home already built or under construction?

– Well, we haven’t started yet. We are in the process of planning a project.

– Great! That’s the ideal scenario because you are not constra- ined by existing structures and layouts. There is a range of options you can choose from to get the project that suits you best and get the most out of your heat pump.

– I guess, I can choose between air source heat pumps and ground source heat pumps. What’s the difference?

– Air source heat pumps absorb heat from the outside air which is run through an evaporator and the resulting gas through a compressor to create heat. Ground source heat pumps use buried pipes to extract heat from the ground. This is passed through a heat exchanger into the heat pump. In both cases, the heat can be used to heat water in radiators or underfloor heating, and of course to provide hot water.

– OK, which one would you recommend?

– Air source heat pumps are more affordable than ground source heat pumps. They also don’t require excavations for the buried pipework. We often recommend ASHPs for people with well-insulated buildings that are off the mains gas grid. On the other hand, ground source heat pumps are considered the most efficient renewable energy solution.

– I see. Let’s consider an ASHP system.

– OK, but that’s not all. There are two main types of air source heat pumps: air-to-water and air-to-air. Do you want it for heating, cooling, hot water or a total solution?

– It depends on the cost, but I would prefer a comprehensive solution.

– That means an air-to-water heat pump. It provides cooling in the summer and heating in the winter. You can also heat your hot water cylinder. The installation of underfloor heating will make the most of the heat pump’s efficiency. You can also combine your heat pump with solar installations to increase savings on your hot water production.

– Perfect! And how much do they cost to install?

– As you may know, heat pumps aren’t cheap. An air source heat pump installation will cost you around PLN 30k-50k, depending on the size and power of the heat pump, how much hot water storage you require and whether it is to have additional features, such as remote web-connected control.

– The question is, are they worth it?

– Definitely! Keep in mind comparatively low running costs and savings on your fuel bills compared with propane, oil or electric heating. The energy efficiency of heat pumps can be more than three times higher than for electrical heater, boiler or a furnace.

 

TŁUMACZENIE

 

Pompy ciepła

– Dzień dobry. Właśnie zamierzam wybrać system ogrzewania do mojego nowego domu i rozważam pompę ciepła. Czy mogę liczyć na jakieś informacje i poradę, co wybrać?

– Pewnie! Czy dom jest już wybudowany, czy budowa jest w toku?

– Cóż, jeszcze nie zaczęliśmy. Jesteśmy w trakcie planowania projektu.

– Świetnie! To idealny scenariusz, ponieważ nie jest pani ograniczona istniejącymi konstrukcjami i układami. Dostępnych jest wiele opcji do wyboru – tak, aby finalnie miała pani projekt, który pani odpowiada, i aby jak najlepiej wykorzystała pani pompę ciepła.

– Domyślam się, że do wyboru mam powietrzne lub gruntowe pompy ciepła. Jaka jest różnica między nimi?

– Powietrzne pompy ciepła pochłaniają ciepło z powietrza zewnętrznego, które przepływa przez parownik, a powstały gaz przez sprężarkę w celu wytworzenia ciepła. Gruntowe pompy ciepła wykorzystują zakopane rury do wydobywania ciepła z gruntu. Jest ono przekazywane przez wymiennik ciepła do pompy ciepła. W obu przypadkach ciepło można wykorzystać do podgrzania wody w grzejnikach czy w ogrzewaniu podłogowym i oczywiście do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

– OK, a który z nich by pan polecił?

– Powietrzne pompy ciepła są tańsze niż gruntowe pompy ciepła. Nie wymagają też wykopów pod podziemne rurociągi. Powietrzne pompy ciepła polecamy też często osobom w dobrze izolowanych budynkach, pozbawionych dostępu do sieci gazowej.

– Z drugiej strony, gruntowe pompy ciepła są uważane za najbardziej wydajne rozwiązanie wykorzystujące energię odnawialną.

– Weźmy pod uwagę system powietrznej pompy ciepła.

– OK, to jeszcze nie wszystko. Istnieją dwa główne typy powietrznych pomp ciepła: powietrze-woda i powietrze-powietrze. Pytanie, czy potrzebuje pani pompy do ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody czy kompleksowego rozwiązania?

– To zależy od kosztów, ale wolałabym kompleksowe rozwiązanie.

– Czyli pompa powietrze-woda. Zimą pełni funkcje grzewcze, a latem schładza pomieszczenia. Można również podgrzać ciepłą wodę w zasobniku. Zainstalowanie ogrzewania podłogowego pozwoli w pełni wykorzystać wydajność pompy ciepła. Może pani również zintegrować pompę ciepła z instalacjami solarnymi, aby zwiększyć oszczędności energii na ciepłej wodzie.

– Doskonale! Ile kosztuje instalacja?

– Pewnie zdaje sobie pani sprawę, że pompy ciepła nie są tanie. Instalacja powietrznej pompy ciepła będzie kosztować około 30-50 tys. zł, w zależności od wielkości i mocy pompy ciepła, wymaganego zasobnika ciepłej wody i ewentualnych dodatkowych funkcji, takich jak zdalne sterowanie przez Internet.

– Pytanie brzmi, czy są warte takiej inwestycji?

– Zdecydowanie! Należy pamiętać o stosunkowo niskich kosztach eksploatacji i oszczędnościach na rachunkach za paliwo w porównaniu z ogrzewaniem propanem-butanem, olejem opałowym czy prądem. Efektywność energetyczna pomp ciepła może być ponadtrzykrotnie wyższa niż w przypadku nagrzewnicy elektrycznej, kotła lub pieca.

 

Słowniczek/Vocabulary

heat pump – pompa ciepła

new build – nowy budynek

under construction – w budowie

air source heat pump – powietrzna pompa ciepła

ground source heat pump – gruntowa pompa ciepła

evaporator – parownik

compressor – sprężarka

to absorb (heat) – pochłaniać (ciepło)

to extract (heat) – wydobywać (ciepło)

heat exchanger – wymiennik ciepła

radiator – grzejnik

underfloor heating – ogrzewanie podłogowe

affordable – niedrogi, na każdą kieszeń

well-insulated building – budynek dobrze ocieplony

hot water cylinder – zasobnik ciepłej wody użytkowej

additional features – dodatkowe funkcje

remote control (system) – zdalne sterowanie

running costs – koszty eksploatacji

savings – oszczędności

boiler – kocioł

furnace – piec

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

I am just about to… – Właśnie zamierzam…

Can you provide me with some information about/on…? – Czy mogę liczyć na jakieś informacje dotyczące.?

We haven’t started yet. – Jeszcze nie zaczęliśmy.

That’s the ideal scenario. – To idealny scenariusz.

You are not constrained by. – Nie jesteś ograniczony przez.

There is a range of options you can choose from. – Dostępnych jest wiele opcji do wyboru.

I guess that. – Zakładam, że.

What’s the difference? – Jaka jest różnica?

Which one would you recommend?/What would you recommend? – Który Pan poleca?/Co by Pan polecił?

Let’s consider. – Rozważmy/weźmy pod uwagę.

There are two types of. – Są dwa rodzaje…

That’s not all./We’re not done yet. – To jeszcze nie wszystko./Jeszcze nie skończyliśmy.

It depends on the cost. – To zależy od kosztów.

I would prefer a comprehensive solution. – Preferuję kompleksowe rozwiązanie.

 

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in