Nowelizacja Prawa budowlanego 2020. Co można wybudować bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia?

05.09.2020

Bez pozwolenia na budowę można zrealizować na przykład niektóre urządzenia melioracji wodnych, tarasy i bankomaty. Które jeszcze budowy i roboty budowlane nie wymagają zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej?

 

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.). Nowe przepisy zostały uchwalone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471).

 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Pb) z lutego 2020 r. wprowadza wiele regulacji, których zadaniem jest odformalizowanie procesu budowlanego. W ten kierunek wpisuje się dalsze rozszerzenie katalogu inwestycji, których realizacja nie będzie wymagać uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

 

Pozytywnie należy ocenić utworzenie przez ustawodawcę odrębnych katalogów budów oraz robót budowlanych, których wykonanie nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej. Stworzenie listy takich inwestycji znacznie ułatwi zadanie inwestorom. Aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy zawierające odesłania i wyjątki mogły niekiedy powodować trudności w ocenie, jakiej procedurze podlega dane zamierzenie budowlane. Wspomniany katalog budów został ujęty w znowelizowanym art. 29 ust. 2 pkt 1-32 Pb, natomiast katalog robót budowlanych w art. 29 ust. 4 pkt 1-4 tej ustawy. Porównując z obecnym stanem prawnym, wykaz inwestycji został znacząco poszerzony, a ponadto zmodyfikowano niektóre już obowiązujące regulacje.

 

Polecamy: Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. – aktualny poradnik

 

Fot. stock.adobe / bluedesign

Bez pozwolenia na budowę

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia została zwolniona budowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki, a także wszelkich automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Wskazane zwolnienie uzasadnione jest powszechnością tego typu inwestycji i występującymi w orzecznictwie sądowym wątpliwościami interpretacyjnymi co do ich kwalifikacji w świetle Pb i konieczności uzyskania stosownej zgody na budowę od organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Na liście przedsięwzięć budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia znalazły się także naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi służące do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika o pojemności do 5 m3. Regulacja ma ułatwić wyposażanie gospodarstw rolnych w zbiorniki do magazynowania oleju napędowego niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Wskazany w przepisie parametr 5 m3 został określony ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

 

Zobacz: Prawo budowlane po nowemu od 19.09.2020 roku

Co jeszcze zmienia znowelizowana ustawa Prawo budowlane?

Łatwiej będzie także zrealizować urządzenia melioracji wodnych. Mając na uwadze nieskomplikowany pod względem budowlanym charakter takich inwestycji, ustawodawca uznał, że nie ma konieczności zgłaszania zamiaru ich wykonania organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jak to było dotychczas.

W omawianym katalogu zwolnień znalazły się również stawy i zbiorniki wodne o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2, i głębokości nieprzekraczającej 3 m położone w całości na gruntach rolnych, a także stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000. Zmiana ta ma przyczynić się do rozwoju małej retencji wodnej na terenach rolnych i leśnych i tym samym stanowić narzędzie do walki z suszą.

 

Bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia będzie można wykonać także przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2. Kolejna zmiana dotyczy budowy przepustów, które obecnie są już zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Obowiązujący przepis mówi jednak o przepustach o średnicy do 100 cm, co powoduje wątpliwości interpretacyjne w przypadku przepustów o przekroju niekołowym. Z tego powodu zmodyfikowano przepis przez doprecyzowanie, że chodzi o przepusty o powierzchni przekroju do 0,85 m2.

 

Poza tym na skrócenie czasu realizacji inwestycji na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej ma wpłynąć możliwość budowy poza procedurami wynikającymi z Pb obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami (elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, cieplnymi).

 

Zobacz też: Samowola budowlana – zmiany po nowelizacji Prawa budowlanego

Katalog robót budowlanych bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia

Przechodząc z kolei do katalogu robót budowlanych zwolnionych z obowiązku pozwolenia na budowę i zgłoszenia, w pierwszej kolejności należy wskazać, że przejrzystość regulacji w tym zakresie uzyskano dzięki wprowadzeniu podziału tych robót na kilka kategorii, takich jak: przebudowa, remont, instalowanie urządzeń.

W przypadku przebudowy obiektów wykaz robót budowlanych został uzupełniony o przebudowę:

  • obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, takich jak: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosy na kiszonkę;
  • oczyszczalni ścieków do 7,5 m3 na dobę;
  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
  • tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni;
  • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,5 m;
  • kanalizacji kablowej;
  • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Przebudowa budynków po nowelizacji Prawa budowlanego

Nowelizacja zmieniła także regulację dotyczącą przebudowy budynków.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu poza procedurą administracyjną będzie można zrealizować przebudowę budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

W porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami zrezygnowano z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Nie będzie też konieczne zgłoszenie w takim przypadku.

Instalacje – z pozwoleniem czy bez?

Należy także odnotować zmianę dotyczącą wykonywania w użytkowanym budynku instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych.

W dotychczas obowiązującym przepisie mowa jest o instalacjach wewnątrz budynku, w związku z czym pojawiały się wątpliwości, czy zwolnienie dotyczy tych części instalacji, które wykraczają poza budynek do miejsca połączenia z przyłączem.

Nowelizacja zmodyfikowała więc brzmienie przepisu, stanowiąc, że nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej budowa instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych, wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.

 

Komentowany katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia został natomiast uszczuplony o jedną pozycję dotyczącą montażu mikroinstalacji biogazu rolniczego, która to inwestycja w myśl nowych przepisów podlegać będzie procedurze zgłoszenia. Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że inwestor będzie zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w przypadku przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 29 ust. 6 Pb), a także w przypadku robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (art. 29 ust. 7 pkt 1 Pb). Natomiast zgłoszenie będzie konieczne, jeżeli roboty będą prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (art. 29 ust. 7 pkt 2 Pb).

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in