Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego – uwagi PIIB do projektu rozporządzenia

Jedną z istotniejszych uwag zgłoszonych przez PIIB w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest wyraźne wskazanie w rozporządzeniu, że projekt techniczny powinien zawierać rozwiązania projektowe uzupełniające i uszczegóławiające projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in