Cyfryzacja procesu budowlanego

03.11.2020

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego był podnoszony od wielu lat przez różne środowiska związane z budownictwem. Potrzeba takiej cyfryzacji uwypukliła się zwłaszcza w okresie pandemii.

 

Cyfryzacja procesu budowlanego

 

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zakłada ona m.in. cyfryzację procesu budowlanego na etapie postępowania o pozwolenie na budowę.

Zmiany w przepisach ustawy Prawo budowlane wprowadzą dla inwestora możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej oraz możliwość załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów. Wszystko to umożliwi w wielu sprawach kontakt obywatela z organem bez konieczności wychodzenia z domu.

Inwestor będzie korzystał ze specjalnego generatora udostępnionego na rządowej stronie internetowej. Dzięki niemu wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał ma w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie) wyśle przez Internet.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa postać składanej dokumentacji do organów administracji budowanej, czyli postać papierowa. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej czy papierowej.

 

Drogą elektroniczną będzie można:

 • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektów);
 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
 • zgłosić rozbiórkę;
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym w postaci elektronicznej;
 • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
 • zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 • zawiadomić o zakończeniu budowy;
 • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
 • zgłosić zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Jeśli ustawa wejdzie w życie (proces legislacyjny dopiero się rozpoczął), zajdzie konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął przygotowania do opracowania nowego rozporządzenia. W pracach nad nowym projektem uczestniczy też Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Przypominamy, że w PIIB trwają też prace nad projektem ustawy, która m.in. przewiduje cyfryzację procedur poprzedzających etap wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, tj. uzyskania uzgodnień, opinii, pozwoleń – który trwa znacznie dłużej i również wymaga zmian pod tym kątem. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

 

Andrzej Falkowski

przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB

 

Przeczytaj też: Ustawa infrastrukturalna – prekonsultacje

Cyfryzacja procesu budowlanego – nadchodzą zmiany

O transformacji cyfrowej budownictwa na Forum Ekonomicznym 2020

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in