Zjazd Łódzkiej OIIB

18.04.2019

W Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi 6 kwietnia br. odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej OIIB, w którym wzięło udział 97 delegatów na 108 uprawnionych (frekwencja 89,81%).

 

 

Podczas obrad zatwierdzone zostały przedstawione sprawozdania organów Łódzkiej OIIB z działalności w 2018 r. (Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej), a Rada Łódzkiej OIIB uzyskała absolutorium. Uchwalony również został budżet ŁOIIB na 2019 r.

Zjazd przyjął w sumie 15 uchwał, a do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 7 wniosków. Delegaci wyrazili też swoje zaniepokojenie próbami ustawowego stworzenia sztucznego podziału w budownictwie osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Jak zaznaczono w podjętej przez zjazd uchwale w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa:

W naszym odczuciu całe środowisko budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń i niezbędna jest jedna wspólna ustawa o architektach i inżynierach budownictwa. Proces inwestycyjny to nierozłączne działania architektów i inżynierów budownictwa. Sztuczny podział tych branż powoduje nakładanie i kolizje uprawnień, co może spowodować wydłużenie tego procesu oraz zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i budów.

 

 

Nad sprawnym przebiegiem zjazdu czuwało jego prezydium, które pracowało w składzie: Urszula Jakubowska – przewodnicząca, Andrzej Masztanowicz i Przemysław Solarek – wiceprzewodniczący, Edyta Kwiatkowska i Tomasz Kluska – sekretarze, a także Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oraz Komisja Uchwał i Wniosków.

Ponadto obrady uświetnili swoją obecnością goście, m.in.: Katarzyna Sudaj – kierownik Oddziału Orzecznictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Małgorzata Kasprowicz – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, Dariusz Karolak – zastępca skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator, Konrad Karmański – przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, Władysław Szymczyk – prezes Zarządu Oddziału SEP w Łodzi oraz pochodzący z Łodzi Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB w minionej kadencji, któremu przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB podziękowała za bardzo dobrą współpracę z naszą izbą. 

 

 

Renata Włostowska

 

Czytaj też: Zjazd Dolnośląskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in