Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

20.05.2016

Odpowiada mgr inż. Andrzej Stasiorowski.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wymagań stawianych przez inspektora nadzoru, dotyczących zawartości dokumentacji powykonawczej.

Nasza firma wykonuje przebudowę peronu, prowadzoną w ramach modernizacji dworca. Dla odbiorów częściowych (wykonanych pewnych zakresów robót) sporządzona była dokumentacja powykonawcza w pięciu egzemplarzach. W skład dokumentacji wchodziły: deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, badania gruntu podłoża, dokumentacja geodezyjna i inne. Oprócz tego inspektor nadzoru zażądał dołączenia zestawienia ksero dokumentów WZ na dostarczone materiały, co zostało zrealizowane. Może to było inspektorowi niezbędne do sprawdzenia ilości wbudowanych materiałów.

Inwestycja jest w końcowej fazie realizacji i kierownik budowy kompletuje dokumentację powykonawczą. Inspektor nadzoru ponownie zażądał, żeby w tych dokumentacjach znalazło się ksero dokumentów WZ (dostarczone już wcześniej) na wbudowane materiały; w każdym egzemplarzu dokumentacji znalazłoby się około 300 arkuszy tych dokumentów.

Dostępne przepisy mówią, żeby w dokumentacji powykonawczej nie gromadzić zbędnych materiałów.

 

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Nie ma tu wykonawcy.

Ustawa – Prawo budowlane (Pb):

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Obowiązki kierownika budowy są określone w art. 21a i art. 22 Pb.

Wśród obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 ustawy należy wymienić m.in.:

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; (…)

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10; (…)

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Z punktów 2 i 8 wynika, że kierownik ma obowiązek prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej. Z punktów 3 i 3e wynika, że kierownik budowy ma prowadzić roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem i przepisami, szczególnie ma zapewnić stosowanie wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 10 Pb.

Definicje określone są w art. 3 Pb: Ilekroć w ustawie jest mowa o (…): 13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienia przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy. To znaczy, że kierownik budowy powinien również móc udowodnić, że zastosowane wyroby budowlane zostały legalnie wprowadzone do obrotu i posiadają właściwości określone w projekcie budowlanym przez zgromadzenie dokumentów, z których to wynika.

Dokumentami określonymi przez prawo są: deklaracja zgodności, w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym B, i deklaracja właściwości użytkowych, w przypadku wyrobów oznaczonych znakiem CE.

Nie ma mowy o dokumentach WZ.

W pojęciu dokumentacja budowy również dokumenty WZ się nie mieszczą.

 

Fot. © karuka– Fotolia.com

 

Reasumując, z ustawy – Prawo budowlane nie wynika obowiązek przedstawiania dokumentów WZ inwestorowi.

Sposób postępowania w przypadku realizacji budowy z odstąpieniami od zatwierdzonego decyzją właściwego organu projektu budowlanego określony jest w art. 36a Pb.

Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony).

5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

W przypadku zamierzonych odstąpień istotnych inwestor powinien uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. W przypadku budowy realizowanej na podstawie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, inwestor, chcąc dokonać istotnych odstąpień, powinien uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą całego zamierzenia budowlanego.

Zarówno w przypadku zmiany pozwolenia na budowę, jak i w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego inwestor powinien dołączyć do wniosku projekt budowlany. Różny będzie tylko zakres tego projektu. W pierwszym przypadku wystarczy wskazanie zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego. W drugim przypadku trzeba przedłożyć kompletny projekt budowlany. Zatwierdzony projekt budowlany wraz z decyzją powinien być dołączony do dokumentacji powykonawczej.

W przypadku zamierzonych odstąpień nieistotnych projektant jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Dokumentacja ta powinna być sporządzona przed wykonaniem robót i oczywiście, zgodnie z art. 3 pkt 14 Pb, dołączona do dokumentacji powykonawczej.

Z art. 36a ust. 6 Pb wynika, że projektant jest zobowiązany do dokonania kwalifikacji odstąpienia i w przypadku odstąpień nieistotnych zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia.

O dokumentowaniu nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego mowa również w art. 57 ust. 2 Pb:

Art. 57. 2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Kierownik budowy w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami powinien wymienić nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Oświadczenie to powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Poza tym do zawiadomienia trzeba dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

Oczywiście te dokumenty również należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Artykuł 36a ust. 6 i art. 57 ust. 2 Pb stanowią w zasadzie o tym samym, ale inaczej. Z art. 36a ust. 6 wynika, że sporządzenie odpowiedniej dokumentacji należy do obowiązków projektanta i powinna być ona sporządzona wraz z kwalifikacją odstąpienia przed wykonaniem robót odstępujących nieistotnie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Natomiast z art. 57 ust. 2 wynika, że dokumentację sporządza się powykonawczo i nie wiadomo, kto powinien ją sporządzić.

Moim zdaniem należałoby te przepisy stosować łącznie.Projektant po zakwalifikowaniu odstąpienia jako nieistotne sporządza niezbędną dokumentację. Zmiany na rysunkach nanosi na kopii zatwierdzonych rysunków, oczywiście przed wykonaniem robót. Jeżeli jest to robione systematycznie wystarczy, że kierownik tę dokumentację skompletuje i uwzględni w oświadczeniu. Z potwierdzeniem projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego nie powinno być problemu, bo przecież oni o wszystkim wiedzą.

Często praktyka jest taka, że robi się to wszystko na zakończenie budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien o zmianach wiedzieć, jednak projektant niekoniecznie. Projektant jest stawiany przed faktem dokonanym. Często decyduje się na potwierdzenie zmian, chociaż można mieć wątpliwości, czy zmiany rzeczywiście są nieistotnymi odstąpieniami i czy są one dopuszczalne z punktu widzenia sztuki budowlanej.

Jeżeli projektant potwierdzi zmiany dokonane podczas budowy, uznaje rozwiązanie za poprawne pod względem technicznym i prawnym oraz kwalifikuje odstąpienie jako nieistotne.

W przypadku gdyby zmiany okazały się istotne w rozumieniu ustawy, niezgodne ze sztuką budowlaną, projektant naraża się na odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną.

Art. 95. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:

1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;

2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;

4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;

5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

Natomiast obowiązki wykonawcy wynikają z umowy cywilnej.

Jeżeli wykonawca zobowiązał się do dostarczenia dokumentów, o których napisał czytelnik, powinien je dostarczyć.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.