Prawo zamówień publicznych 2021

01.02.2021

Od początku stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Co zmieniło się w przepisach?

 

1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), wprowadzając wiele nowych rozwiązań prawnych w procesie udzielania zamówień publicznych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

 • nowy katalog trybów udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych, na który składa się tryb podstawowy, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki;
 • wprowadzenie trybu podstawowego występującego w trzech wariantach, tj. bez negocjacji, z możliwością negocjacji i z obligatoryjnymi negocjacjami;
 • obowiązek wykonania analizy potrzeb i wymagań zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych;
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych postanowień w umowach w sprawie zamówień publicznych, takich jak zakaz odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, oraz zakaz naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
 • określenie obligatoryjnych postanowień umownych, np. wymóg określenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony oraz w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy obowiązkowe określenie wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia;
 • nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, które obligują do zawarcia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia;
 • wprowadzenie obowiązku częściowych płatności lub zaliczek w umowach powyżej 12 miesięcy;
 • zniesienie obowiązku żądania wadium (zależne od woli zamawiającego) oraz obniżenie maksymalnej wysokości wadium w zamówieniach krajowych do 1,5% wartości zamówienia;
 • koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych);
 • wprowadzenie postępowania koncyliacyjnego czy ugodowego załatwiania sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy;
 • rozszerzenie możliwości wnoszenia odwołań do KIO w sprawach zamówień publicznych w przypadku postępowań poniżej progów unijnych;
 • wyznaczenie Sądu Okręgowego w Warszawie do rozpatrywania wszystkich skarg na orzeczenia KIO w sprawach zamówień publicznych, obniżenie opłaty sądowej do trzykrotności wpisu wpłacanego do KIO oraz wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na wniesienie skargi.

 

Prawo zamówień publicznych 2021

Fot. stock.adobe / Pio Si

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie także następujące akty wykonawcze do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2406);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).

Czytaj też:

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in