Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych

11.08.2021

W połowie 2021 roku weszły w życie dwa rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych. Co zmieniło się w przepisach?

 

31 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385)

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 2028). Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, tzw. BDOT500, a także organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia bazy oraz jej aktualizację i udostępnianie danych. Akt prawny reguluje również zasady tworzenia mapy zasadniczej. Zakres informacyjny BDOT500 obejmuje: budynki niewykazane w ewidencji gruntów i budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, budowle, ogrodzenia, komunikację, zagospodarowanie terenu, sport i rekreację, wody i rzeźbę terenu. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami nowe rozporządzenie ogranicza liczbę atrybutów w bazie BDO500, usprawnia proces udostępniania danych z bazy oraz uszczegóławia zasady tworzenia mapy zasadniczej.

Obecne bazy BDOT500 mają być dostosowane do nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych

Żarnowiec. Fot. stock.adobe/Bogdan Wankowicz

 

Zobacz:

Mapa do celów projektowych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zbiory danych przestrzennych – przepisy

 

5 sierpnia 2021 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1412)

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. poz. 1642 ze zm.). Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych zwanej bazą BDOT10k oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych zwanej bazą BDOO. Akt prawny reguluje także organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia wskazanych baz oraz ich aktualizacji i udostępniania danych. W bazie BDOT10k znajdują się informacje dotyczące takich kategorii obiektów, jak: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, a także budynki, budowle i urządzenia. Natomiast baza BDOO zawiera obiekty BDOT10k poddane procesowi generalizacji do stopnia szczegółowości odpowiadającego mapie w skalach 1:250 000 i mniejszych. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami nowe rozporządzenie upraszcza strukturę bazy danych oraz ogranicza zakres gromadzonych informacji przez usunięcie niektórych klas obiektów lub atrybutów. Obecne bazy BDOT10k i BDOOBDOT500 mają być dostosowane do nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

Czytaj też:

Zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego – rozporządzenia

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe – standardy techniczne. Rozporządzenie

Bazy danych – zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz ortofotomapa. Przepisy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in