Zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego – rozporządzenia

24.09.2020

W lipcu 2020 roku weszły w życie rozporządzenia dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych, wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego oraz kartograficznego.

 

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. poz. 1316)

Rozporządzenie określa nowe wzory dokumentów stosowanych w toku wykonywania prac geodezyjnych, to jest wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania formularzy dokumentów do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782). Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 924).

 

Zobacz:

 

zgłaszanie prac geodezyjnych

Fot. stock.adobe / srijaroen

 

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. poz. 1304) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. poz. 1322)

Rozporządzenie dostosowuje regulacje do zmian w zasadach udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sposobie obliczania związanych z tym opłat wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782).

 

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. poz. 1304)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 632). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia spowodowana była zmianą treści upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego. Poza tym nowy akt prawny zawiera powtórzenie rozwiązań funkcjonujących w uchylonym rozporządzeniu.

 

Aneta Malan-Wijata

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in