Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe – standardy techniczne. Rozporządzenie

24.09.2020

W sierpniu 2020 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. poz. 1429) zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1572).

 

Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782). Regulacje uwzględniają rozwój technologiczny i techniczny wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym wykorzystywania technologii satelitarnych GNSS, a także danych pomiarowych pozyskiwanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wprowadzono też zasadę, że o wyborze stosowanych metod, technik i technologii, spełnieniu warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnieniu wymaganej dokładności decyduje kierownik prac geodezyjnych.

 

pomiary geodezyjne

Fot. adobe.stock / Kadmy

 

Istotną zmianą jest dodanie do aktu prawnego przepisów określających standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasobu), dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb budownictwa. Dotychczas przepisy te były zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. poz. 133), które straciło moc z dniem 31 lipca 2020 r. Poza tym rozporządzenie, podobnie jak poprzednie, wyznacza standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego, a także wyznacza standardy techniczne opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do zasobu.

 

Zobacz też:

Przepisy aktu prawnego dopuszczają możliwość przekazywania do zasobu operatów technicznych w postaci papierowej nie dłużej niż do końca 2021 r. Natomiast do końca 2022 r. będzie jeszcze można przekazywać do zasobu opracowania wyników prac geodezyjnych zamiast plików w formacie GML w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in