Bazy danych – zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz ortofotomapa. Przepisy

22.05.2020

Zmieniono przepisy w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

 

24.04.2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. poz. 632)

 

Źródło: www.geoportal.gov.pl
 

Nowe rozporządzenie, zastępujące dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1571, z późn. zm.), określa zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Przepisy regulują także kwestie dotyczące organizacji oraz trybu i standardów technicznych tworzenia i aktualizacji baz danych. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu zasilania oraz prowadzenia opisanych baz danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dzięki temu użytkownicy mają zyskać dostęp do zestandaryzowanych i aktualnych zbiorów danych przestrzennych.

 

Aneta Malan-Wijata

Sprawdź też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in