Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2021

10.08.2021

Nowe rozporządzenie wprowadza wiele istotnych zmian, które głównie dotyczą znacznego ograniczenia zakresu informacyjnego ewidencji.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) weszło w życie 31 lipca 2021 r.

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.). Nowe rozporządzenie wprowadza wiele istotnych zmian, które głównie dotyczą znacznego ograniczenia zakresu informacyjnego ewidencji.

Zrezygnowano z gromadzenia danych znajdujących się w innych rejestrach publicznych, w związku z czym rejestr nie będzie zawierał:

 • informacji z rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury;
 • danych o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów;
 • wartości gruntów, budynków i lokali;
 • informacji dotyczących użytków ekologicznych, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.

Zredukowano także liczbę niepotrzebnych atrybutów, dla których nie było źródła informacji lub nie były uzasadnione merytorycznie w ewidencji. Na przykład liczbę atrybutów działki ewidencyjnej zmniejszono z 11 do 9, a budynków z 27 do 12. Z kolei liczba grup użytków gruntowych uległa zmniejszeniu z 6 do 5. Ewidencja nie będzie też zawierała informacji o tym, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem. Poza tym doprecyzowano, że ewidencja nie uwzględnia budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oraz budynków projektowanych, budynków w budowie oraz lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Fot. ak

Polecamy:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Urządzenia melioracji wodnych i zmeliorowane grunty – ewidencja, przepisy

 

Do pozostałych ważnych zmian należy zaliczyć:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania przebiegu linii granicznych, a w konsekwencji granic działek ewidencyjnych;
 • wprowadzenie powiązania adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON;
 • rezygnację z oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
 • ograniczenie liczby przesyłanych do ksiąg wieczystych zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych do przypadków prac realizowanych na zlecenie organu prowadzącego ewidencję;
 • rezygnację z wypisów z kartotek budynku i lokalu;
 • dostosowanie definicji budynku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • przyjęcie dokumentu elektronicznego jako podstawowej formy przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych;
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych.

Obecne bazy danych ewidencji gruntów i budynków mają być dostosowane do nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in