Zbiory danych przestrzennych – przepisy

20.11.2020

Pod koniec października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) weszło w życie 31.10.2020 roku.

 

zbiory danych przestrzennych

Fot. System Informacji Przestrzennej

 

Sprawdź też:

Rozporządzenie ma związek z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), dokonaną ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która, w części dotyczącej ww. ustawy, weszła w życie z dniem 31 października 2020 r. Nowe przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ujęte w Rozdziale 5a), zobowiązują organy wydające akty planowania przestrzennego do tworzenia cyfrowych danych planistycznych. Obowiązkiem tym będą objęte plany zagospodarowania przestrzennego województwa, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy oraz miejscowe plany rewitalizacji. Ten wymóg ma dotyczyć także aktów już obowiązujących. Natomiast cyfrowe dane planistyczne mają obejmować co najmniej zasięg przestrzenny obowiązywania danego aktu w postaci wektorowej, rysunek aktu w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją), a także odniesienie do treści dokumentu powiązanego. W efekcie procesu cyfryzacji danych planistycznych powstanie jednolita dla całego kraju baza aktów planowania przestrzennego. Potencjalny inwestor będzie mógł sprawdzić w internecie jakie jest przeznaczenie danego terenu, co przyczyni się do przyspieszenia procesu budowlano-inwestycyjnego. Przedmiotowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. ma na celu określenie standardów tworzenia oraz prowadzenia zbiorów danych przestrzennych oraz ustalenie zakresu informacyjnego i struktury metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in