Magazynowanie odpadów – wymagania, przepisy

20.11.2020

Czym według przepisów jest magazynowanie odpadów? W jaki sposób należy przygotować obiekt, w którym będą magazynowane odpady?

 

8 października 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742)

 

magazynowanie odpadów

Fot. stock.adobe / Angelov

 

Rozporządzenie określa wymagania dla magazynowania odpadów. Pod pojęciem tym, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), rozumie się czasowe przechowywanie odpadów obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Przepisy rozporządzenia ustalają w zasadzie takie same wymagania dla każdego z ww. wymienionych miejsc magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów należy prowadzić w wydzielonej i przeznaczonej do tego celu instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów musi być w widocznym miejscu oznakowana poprzez wskazanie odpowiednich kodów odpadów. Miejsca magazynowania odpadów, powinny także posiadać stosowne wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów takie jak: opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki a także wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach, stosach lub w postaci zbelowanej. Wymagane jest także utwardzenie podłoża terenu z użyciem wyrobów budowlanych. Poza tym, konieczne jest zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów. Wprowadzono też wymóg zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się odpadów oraz dostępem osób nieupoważnionych. Poza tym, podczas magazynowania odpadów należy zachować drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. Dodatkowo magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób selektywny, zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów oraz ograniczający ich pylenie. Dopuszczono również wykorzystanie miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami. Oprócz tego, w komentowanym akcie prawnym doprecyzowano zasady magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Sprecyzowano także, w jaki sposób mają być magazynowane odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiednich. Generalnie odpady muszą być magazynowane w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych wyposażonych w odpowiednie systemy wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne oraz bramy szybkobieżne.

 

Zobacz:

Przepisy rozporządzenia w sposób odrębny, mniej rygorystyczny, określają natomiast warunki dla wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia w przypadku dwóch rodzajów odpadów. Mowa tu o odpadach powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw a także wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie. W świetle przepisów, magazynowanie takich odpadów powinno prowadzić się w miejscach dostosowanych do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru oraz w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów. Dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach. Odpady muszą być zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się poza przeznaczone do tego celu miejsce oraz przemieszczeniem się na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów.

 

Należy zaznaczyć, że przepisy przedmiotowego rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów nie dotyczą wszystkich kategorii odpadów. Przede wszystkim, rozporządzenie nie odnosi się do wytwórców odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów oraz wytwórców odpadów prowadzących ewidencję uproszczoną. W katalogu wyłączeń spod stosowania przepisów aktu wykonawczego znalazły się także m.in.: odpady komunalne magazynowane przez wytwórcę odpadów komunalnych oraz odpady, dla których wymagania w zakresie magazynowania zostały określone w przepisach odrębnych.

 

Niniejsze rozporządzenie zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r., przy czym wymagania związane z nowym przepisami muszą zostać spełnione w terminie 12, 24 lub 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w zależności od miejsca oraz rodzaju magazynowania odpadów.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.