GESUT, osnowy i pomiary geodezyjne – rozporządzenia z 2021 r.

11.08.2021

31 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące GESUT oraz rozporządzenia związane z pracami geodezyjnymi.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374)

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. poz. 1938). Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT oraz wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania baz danych. Uporządkowano zasady prowadzenia ewidencji, zmniejszono liczbę atrybutów w ewidencji oraz stworzono możliwość jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym usług sieciowych. Obecne bazy GESUT mają być dostosowane do nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341)

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 352). Nowe rozporządzenie dostosowuje standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych do postępu technologicznego w dziedzinie geodezji, uwzględniając stosowanie współczesnych technologii pomiarowych. Dodano regulacje dotyczące niezbędnego zagęszczenia punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, uwzględniając rozwój technologiczny. Przepisy wprowadzają także nowoczesne metody prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych.

 

GESUT

Fot. stock.adobe/Kadmy

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304)

 

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1429). Do istotnych zmian wprowadzonych w tym rozporządzeniu należy zaliczyć regulację przyjmującą, że nie stanowią osnowy pomiarowej punkty pomierzone techniką GNSS, które są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru punktu szczegółu terenowego niedostępnego do pomiaru bezpośredniego tą techniką. Przepis ma na celu ograniczenie tworzenia zbędnych dokumentów związanych z wymaganiem dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej w sytuacji pomiaru wskazaną metodą pojedynczych punktów niedostępnych do pomiaru bezpośredniego (np. narożnika budynku). Poza tym zrezygnowano z konieczności przedstawiania służebności gruntowych na mapach klasyfikacyjnych. Zmiany dotyczą także składu operatu technicznego. Doprecyzowano również przepis regulujący modyfikowanie współrzędnych punktów granicznych.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

Czytaj też:

Zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego – rozporządzenia

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe – standardy techniczne. Rozporządzenie

Bazy danych – zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz ortofotomapa. Przepisy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in