Mapa do celów projektowych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

31.03.2021

Projektant i geodeta muszą wiedzieć, czego od siebie nawzajem oczekują w procesie inwestycyjnym i jakie są koszty tych konkretnych oczekiwań.

 

31 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która wprowadziła zasadnicze zmiany nie tylko do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK), ale również do innych ustaw, w tym do ustawy – Prawo budowlane. Ustawa – Prawo budowlane została zmieniona na styku geodezji i budownictwa dwukrotnie – po raz pierwszy w dniu 31 lipca 2020 r. i powtórnie 19 września 2020 r.

 

Mapa do celów projektowych

Fot. pixabay/Cafeymas

 

Czytaj też:

Dla osób ze środowiska innego niż geodezyjne ważna jest informacja, że wykonawca prac geodezyjnych, zdefiniowany w art. 11 ustawy PGiK, to w ich rozumieniu jest to geodeta. Ustawa precyzuje jednoznacznie, że wykonawca prac geodezyjnych (np. firma usługi geodezyjne Jan Kowalski) musi ustanowić (już na etapie zgłoszenia prac) kierownika prac geodezyjnych, posiadającego uprawnienia geodezyjne w odpowiednim zakresie, i to na nim spoczywa odpowiedzialność za wykonywane prace. Rola kierownika prac geodezyjnych została podkreślona w wielu zapisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „standardy” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429), które weszło w życie w dniu 22 sierpnia 2020 r. i jednocześnie zastąpiło uchylone z dniem 31 lipca 2020 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, do którego przez 25 lat jego obowiązywania przyzwyczaili się nie tylko geodeci, ale również projektanci.

Czym jest obecnie mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych (MDCP, art. 2 pkt 7a PGiK) – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 (Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych), a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz (z uwzględnieniem przepisów o terenach zamkniętych) klauzulę urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, na podstawie których mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Czym jest obecnie inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (art. 2 pkt 7b PGiK) – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną (z uwzględnieniem przepisów o terenach zamkniętych) klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Ile czasu wykonawca ma na wykonanie pracy i ile organ administracji na weryfikację tej pracy

Wykonawca prac geodezyjnych po zgłoszeniu pracy geodezyjnej u starosty i jej wykonaniu jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych (art. 12a ust. 1). Termin na wykonanie prac geodezyjnych deklarowany jest w zgłoszeniu, ale nie może wynosić więcej niż jeden rok. Jeżeli w terminie jednego roku praca geodezyjna nie jest zakończona, a wykonawca nie wnioskował o przedłużenie terminu, zgłoszenie takie jest zamykane, a kontynuacja prac wymaga nowego zgłoszenia i jego opłaty, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów.

 

W dalszej części artykułu przeczytasz:

  • Co oznacza opatrzenie klauzulą urzędową lub oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych po pozytywnym protokole weryfikacji.
  • Co zawiera MDCP i granice działek ewidencyjnych.
  • Co zawiera inwentaryzacja powykonawcza?

 

dr inż. Ludmiła Pietrzak
redaktor naczelna „Przeglądu Geodezyjnego”
geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7

 

Sprawdź: Produkty budowlane

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in