Prawo budowlane. Co zmieniło się w 2021 roku?

11.01.2022

W 2021 roku Prawo budowlane po raz kolejny zmieniło się dość istotnie. Założeniem ustawodawcy było przyspieszenie procesu inwestycyjnego i wyeliminowanie zbędnych formalności. Czy faktycznie tak się stało? Wyjaśniamy, co się zmieniło i jak wpływa to na sytuację uczestników rynku budowlanego.

 

Największe zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie przepisów ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r.

Podział projektu budowlanego

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy projektu budowlanego, który został podzielony na trzy części:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny

Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia z projektem dołączany jest projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, natomiast projekt techniczny zawierający część rozwiązań branżowych przedkładany jest dopiero na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie

 

Polecamy: Zawartość projektu technicznego i jego weryfikacja

 

Prawo budowlane 2021

Fot. stock.adobe/fotomek

 

Wprowadzona zmiana wyraźnie rozróżnia w projekcie budowlanym:

  • elementy, które weryfikuje organ administracji publicznej, oraz
  • elementy, o które powinien zadbać projektant.

Zmiana ta miała sprawić, że wydawanie pozwoleń na budowę lub przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem będzie przebiegać szybciej i sprawniej. Założeniem ustawodawcy było też zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przyspieszenie przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niestety w praktyce podział projektu budowlanego sprawia, że trzeba powielać te same dokumenty we wszystkich trzech jego częściach. To samo dotyczy rysunków i części opisów w każdej z części projektu. Nie tylko wydaje się to nie mieć sensu, ale też zajmuje inwestorowi sporo czasu.

Dla inwestora niewiele też zmienia brak obowiązku sporządzenia części technicznej projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. I tak musi on zlecić projektantowi wykonanie projektu technicznego i niekoniecznie chce czekać z tym na wydanie decyzji umożliwiającej realizację inwestycji. Tym samym zmiana zakresu projektu technicznego w praktyce okazuje się pozorna.

 

Zobacz:

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną?

Dokumentacja do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

Domy o powierzchni zabudowy do 70 m². Wyjaśniamy PRZEPISY

Prowadzenie dziennika budowy, montażu i rozbiórki – rozporządzenie

Prawo budowlane 2021. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Istotna zmiana dotyczy zasad uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Przed nowelizacją organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie może to również zrobić przed zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgoda na odstępstwo może być udzielona, pod warunkiem że inwestor uzyskał pozytywne opinie:

  • wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz
  • wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku odstępstw dotyczących obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Wcześniej zgoda na odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego była udzielana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Obecnie udziela jej komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w drodze postanowienia.

 

Zobacz: Nowa forma projektu budowlanego a uzgodnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Zwolnienie z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę

Zarówno do katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jak i katalogu robót budowlanych całkowicie zwolnionych z wymogu dokonania określonej procedury przed ich rozpoczęciem dodane zostały nowe zamierzenia budowlane. Przeredagowana została także treść przepisów regulujących te kwestie.

 

Dla inwestorów najważniejsze jest to, że bez pozwolenia na budowę można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty, a także przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Z kolei ani pozwolenie ani zgłoszenie nie będzie potrzebne przy budowie wiat o powierzchni zabudowy do 50 m² (sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki) oraz altan do 35 m² (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki).

 

>>> Prawo budowlane 2021. Jakie informacje znajdziesz w dalszej części artykułu?

Istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

Termin unieważnienia pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie

Mechanizm „żółtej kartki” (użytkowanie obiektu bez odpowiedniej zgody)

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanych

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Ułatwienia z przyłączami do budynków

Obowiązkowy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego

Prawo budowlane 2021 – cyfryzacja

 

 

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

redaktor prowadząca dział Prawo i Ekonomia

 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).
3. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in