Prowadzenie dziennika budowy, montażu i rozbiórki – rozporządzenie

29.10.2021

Jakie zmiany w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki wprowadziło rozporządzenie, które weszło w życie we wrześniu 2021 roku?

 

Rozporządzenie reguluje sprawy dotyczące sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Akt prawny zastępuje dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963). Nowe rozporządzenie nie zawiera regulacji dotyczących tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ponieważ obecnie są one zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

Przepisy ustawy – Prawo budowlane nakładają obowiązek prowadzenia dziennika budowy w przypadku:

 • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę;
 • budowy, o której mowa w 29 ust. 1 pkt 1–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) i e);
 • przebudowy, o której mowa w 29 ust. 3 pkt 1 lit. a);
 • robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w 49 ust. 4;
 • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w 51 ust. 4.

 

Prowadzenie dziennika budowy

Fot. stock.adobe/tobisto

 

Czytaj też:

Dostęp do dziennika budowy

Jak prowadzić dziennik budowy i montażu?

Praktyka i zagrożenia kierowania budową

Samowola budowlana – zmiany po nowelizacji Prawa budowlanego

Procedura zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 6 września 2021 r. należy zaliczyć:

 • doprecyzowanie pojęcia zgłoszenia przez wskazanie – należy przez to rozumieć zgłoszenie, o którym mowa w 30 ust. 1b ustawy – Prawo budowlane, które jest wymagane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, dla którego ustanowiony został obowiązek prowadzenia dziennika budowy;
 • doprecyzowanie, że dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla „każdego” obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie;
 • uchylenie regulacji nakazującej odnotowanie w dzienniku budowy faktu prowadzenia specjalnego dziennika robót (wymaganego przepisami odrębnymi) oraz dołączenie go do dziennika budowy po zakończeniu robót;
 • obowiązek dokonania w dzienniku budowy stosownej adnotacji w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wpis, odmawia potwierdzenia zapoznania się z jego treścią;
 • wymóg podania imienia i nazwiska osoby dokonującej poprawki lub skreślenia dokonanego wpisu w dzienniku budowy oraz daty dokonania tych czynności i podpisu tej osoby;
 • umożliwienie przechowywania dziennika budowy poza terenem budowy, jeżeli teren budowy nie spełnia warunków zapewniających bezpieczne przechowywanie

Jednocześnie należy wyjaśnić, że dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia zachowują ważność i powinny być prowadzone w sposób określony w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686) weszło w życie 19.09.2021 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in