Dostęp do dziennika budowy

15.10.2021

Kto może mieć dostęp do dziennika budowy w trakcie budowy? Które przepisy regulują tę kwestię?

 

Czy deweloper może odmówić dostępu do dziennika budowy i wydania go wspólnocie po zakończeniu inwestycji i czy można kopiować strony z dziennika budowy? W jaki sposób skłonić dewelopera do umożliwienia wglądu do dziennika budowy, czy tylko przez sąd? Czy jeżeli jestem właścicielem mieszkania, to mam prawo do wglądu w ten dziennik?

Odpowiada mgr inż. Andrzej Stasiorowski

 

 

Kwestię dostępu do dziennika budowy w trakcie budowy reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy dziennik budowy, rozbiórki lub montażu prowadzi się w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy.

Z art. 45 ust. 2 wynika, że dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót. Z kolei art. 45 ust. 3 stanowi, że za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

O tym, kto ma dostęp do dziennika w trakcie budowy, stanowi art. 45 ust. 8:

Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

1) uczestnicy procesu budowlanego;

2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności

 

Dostęp do dziennika budowy

Fot. stock.adobe/ Studio Harmony

 

Uczestników procesu budowlanego ustawa wymienia w art. 17. Są to: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót.

Inwestorem jest tu deweloper. Pozostali to osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nie ma tu członków wspólnoty mieszkaniowej, ponadto w trakcie budowy nie ma jeszcze wspólnoty mieszkaniowej.

Wniosek: w trakcie budowy przyszły właściciel lokalu nie ma dostępu do dziennika. Natomiast po zakończeniu budowy, zgodnie z art. 60: Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

Co to jest dokumentacja budowy, dowiemy się z art. 3 pkt 13. Pojęcie „dokumentacja budowy” obejmuje m.in. dziennik budowy. Gdyby inwestor nie wykonywał wynikającego z art. 60 obowiązku, właściciel lub zarządca powinien wystąpić w tej sprawie do sądu powszechnego. Ustawa – Prawo budowlane nie przewiduje żadnych sankcji w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy: Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Dostęp do dziennika budowy dla właściciela lokalu jest oczywiście możliwy w trakcie użytkowania budynku. Wówczas nie powinno być z tym żadnych problemów.

 

Polecamy też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in